За нас

Учебна книга МОРЕ 2018 е част от работата на два национални експертни борда – за поведение при карцином на гърда и поведение при невроендокринни тумори, МОРЕ 2018. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

 

Съдържанието на Учебната книга включва 19 статии върху най-съвременните диагностични и терапевтични модели при карцином на гърде и невроендокринни тумори. Всички авторови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с дефинирани степени на препоръчителност. Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

 

Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 е работена и се публикува паралелно с обновените версии на Националното ръководство за поведение при карцином на гърда и Националното ръководство за поведение при невроендокринни тумори и в известен смисъл обогатява тяхното съдържание. И трите документа добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.

Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при локално авансирали или метастатични невроендокринни тумори
default image
Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при локално авансирали или метастатични невроендок...

ОБЗОР Свръхекспресията на соматостатинови рецептори от малигнено трансформирани клетки се използв...

Наследствен феохромоцитом/параганглиом: патология от ново поколение
default image
Наследствен феохромоцитом/параганглиом: патология от ново поколение

ОБЗОР Сред всички ендокринни тумори феохромоцитомът (PCC) и параганглиомът (PGL) са с най-висока ...

Публикации

Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при локално авансирали или метастатични невроендокринни тумори
Публикация
Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при локално авансирали или метастатични невроендокринни тумори
Наследствен феохромоцитом/параганглиом: патология от ново поколение
Публикация
Наследствен феохромоцитом/параганглиом: патология от ново поколение
Невроендокринни тумори – отвъд конвенционалните генетични маркери
default image
Невроендокринни тумори – отвъд конвенционалните генетични маркери

ОБЗОР Невроендокринните тумори (НЕТи) засягат различни тъкани и са клинично и генетично хетероген...

Настоящи патомотфологични характеристики, класификация и стадиране на гастроентеропанкреасни невроендокринни неоплазми
default image
Настоящи патомотфологични характеристики, класификация и стадиране на гастроентеропанкреасни невр...

ОБЗОР Хистологичното изследване върху тъканни биопсии е основен метод за диагностика на невроендо...

Индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване в специализирани центрове по карцином на гърда
default image
Индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване в специализирани центрове по карцином...

ОБЗОР Здравните институции и онкологичните общности по света създават и редовно актуализират стан...

Контрол на карциномна умора
default image
Контрол на карциномна умора

ОБЗОР Карциномната умора (КУ) е един от най-честите симптоми, съобщени от пациентите, и се опреде...

Предложение за стандарт за най-добри подкрепящи грижи при болни с карцином на гърда
default image
Предложение за стандарт за най-добри подкрепящи грижи при болни с карцином на гърда

ОБЗОР   Мултидисциплинарните грижи са ключов елемент за най-добрите клинични практики, водещи до ...

Анапластичен eдроклетъчен лимфом, свързан с импланти на гърда
default image
Анапластичен eдроклетъчен лимфом, свързан с импланти на гърда

ОБЗОР   Свързаният с импланти на гърда анапластичен eдроклетъчен лимфом (Breast implant-associate...

Терапевтично свързани миелоидни неоплазии
default image
Терапевтично свързани миелоидни неоплазии

ОБЗОР Терапевтично свързаните миелоидни неоплазии (Тherapy-Related MNs, tMNs) ca включени в после...

Остеонекроза на челюстни кости, свързана с антирезорбтивни и антиангиогенни средства – рискове, профилактика и поведение
default image
Остеонекроза на челюстни кости, свързана с антирезорбтивни и антиангиогенни средства – рискове, п...

ОБЗОР Разгледан е въпросът с остеонекрозата на челюстните кости във връзка с употребата на антире...

Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърда
default image
Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърда

ОБЗОР Хирургията заема все по-голям дял в интердисциплинарния подход при третирането на лимфедем ...

Новости и поведение при карцином на гърда при мъже
default image
Новости и поведение при карцином на гърда при мъже

ОБЗОР   Малигнените солидни тумори са по-чести при мъжкия пол с малки изключения – такъв пример е...

Какво очакваме от лекарственото лечение при хормон-рецептор-позитивен карцином на гърда
default image
Какво очакваме от лекарственото лечение при хормон-рецептор-позитивен карцином на гърда

ОБЗОР   Напредъкът в лечението на метастатичен карцином на гърда (МКГ) доведе до подобряване на п...

Интраоперативно лъчелечение при запазваща гърдата операция – ползи и рискове
default image
Интраоперативно лъчелечение при запазваща гърдата операция – ползи и рискове

ОБЗОР Представени са данни от медицината, основана на доказателства, за интраоперативнотолъчелече...

Молекулярните подтипове днес – има ли нужда от нещо повече?
default image
Молекулярните подтипове днес – има ли нужда от нещо повече?

ОБЗОР От класическата морфологична класификация през молекулярните субтипове до интегративните кл...

Макроскопска обработка на оперативeн материал при операции на карцином на гърда (практически насоки)
default image
Макроскопска обработка на оперативeн материал при операции на карцином на гърда (практически насоки)

ОБЗОР Макроскопската патологоанатомична обработка на оперативeн материал се извършва в тясна кола...