За нас

Учебна книга МОРЕ 2018 е част от работата на два национални експертни борда – за поведение при карцином на гърда и поведение при невроендокринни тумори, МОРЕ 2018. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

 

Съдържанието на Учебната книга включва 19 статии върху най-съвременните диагностични и терапевтични модели при карцином на гърде и невроендокринни тумори. Всички авторови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с дефинирани степени на препоръчителност. Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

 

Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 е работена и се публикува паралелно с обновените версии на Националното ръководство за поведение при карцином на гърда и Националното ръководство за поведение при невроендокринни тумори и в известен смисъл обогатява тяхното съдържание. И трите документа добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.

Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при локално авансирали или метастатични невроендокринни тумори
Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при локално авансирали или метастатични невроендок...

ОБЗОР Свръхекспресията на соматостатинови рецептори от малигнено трансформирани клетки се използв...

Наследствен феохромоцитом/параганглиом: патология от ново поколение
Наследствен феохромоцитом/параганглиом: патология от ново поколение

ОБЗОР Сред всички ендокринни тумори феохромоцитомът (PCC) и параганглиомът (PGL) са с най-висока ...

Публикации

Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при локално авансирали или метастатични невроендокринни тумори
Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при л...
Публикация
Наследствен феохромоцитом/параганглиом: патология от ново поколение
Наследствен феохромоцитом/параганглиом: патология от...
Публикация
Невроендокринни тумори – отвъд конвенционалните генетични маркери
Невроендокринни тумори – отвъд конвенционалните генетични маркери

ОБЗОР Невроендокринните тумори (НЕТи) засягат различни тъкани и са клинично и генетично хетероген...

Настоящи патомотфологични характеристики, класификация и стадиране на гастроентеропанкреасни невроендокринни неоплазми
Настоящи патомотфологични характеристики, класификация и стадиране на гастроентеропанкреасни невр...

ОБЗОР Хистологичното изследване върху тъканни биопсии е основен метод за диагностика на невроендо...

Индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване в специализирани центрове по карцином на гърда
Индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване в специализирани центрове по карцином...

ОБЗОР Здравните институции и онкологичните общности по света създават и редовно актуализират стан...

Контрол на карциномна умора
Контрол на карциномна умора

ОБЗОР Карциномната умора (КУ) е един от най-честите симптоми, съобщени от пациентите, и се опреде...

Предложение за стандарт за най-добри подкрепящи грижи при болни с карцином на гърда
Предложение за стандарт за най-добри подкрепящи грижи при болни с карцином на гърда

ОБЗОР   Мултидисциплинарните грижи са ключов елемент за най-добрите клинични практики, водещи до ...

Анапластичен eдроклетъчен лимфом, свързан с импланти на гърда
Анапластичен eдроклетъчен лимфом, свързан с импланти на гърда

ОБЗОР   Свързаният с импланти на гърда анапластичен eдроклетъчен лимфом (Breast implant-associate...

Терапевтично свързани миелоидни неоплазии
Терапевтично свързани миелоидни неоплазии

ОБЗОР Терапевтично свързаните миелоидни неоплазии (Тherapy-Related MNs, tMNs) ca включени в после...

Остеонекроза на челюстни кости, свързана с антирезорбтивни и антиангиогенни средства – рискове, профилактика и поведение
Остеонекроза на челюстни кости, свързана с антирезорбтивни и антиангиогенни средства – рискове, п...

ОБЗОР Разгледан е въпросът с остеонекрозата на челюстните кости във връзка с употребата на антире...

Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърда
Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърда

ОБЗОР Хирургията заема все по-голям дял в интердисциплинарния подход при третирането на лимфедем ...

Новости и поведение при карцином на гърда при мъже
Новости и поведение при карцином на гърда при мъже

ОБЗОР   Малигнените солидни тумори са по-чести при мъжкия пол с малки изключения – такъв пример е...

Какво очакваме от лекарственото лечение при хормон-рецептор-позитивен карцином на гърда
Какво очакваме от лекарственото лечение при хормон-рецептор-позитивен карцином на гърда

ОБЗОР   Напредъкът в лечението на метастатичен карцином на гърда (МКГ) доведе до подобряване на п...

Интраоперативно лъчелечение при запазваща гърдата операция – ползи и рискове
Интраоперативно лъчелечение при запазваща гърдата операция – ползи и рискове

ОБЗОР Представени са данни от медицината, основана на доказателства, за интраоперативнотолъчелече...

Молекулярните подтипове днес – има ли нужда от нещо повече?
Молекулярните подтипове днес – има ли нужда от нещо повече?

ОБЗОР От класическата морфологична класификация през молекулярните субтипове до интегративните кл...

Макроскопска обработка на оперативeн материал при операции на карцином на гърда (практически насоки)
Макроскопска обработка на оперативeн материал при операции на карцином на гърда (практически насоки)

ОБЗОР Макроскопската патологоанатомична обработка на оперативeн материал се извършва в тясна кола...