За нас

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД-гр.Сандански бившата Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач“ ЕООД е разположена на спокойно и отдалечено от градския шум място, в обособената Парковата зона на гр.Сандански.

Мисия

Многопрофилна Болница за активно лечение с териториален обхват, но и с перспектива за привличане на пациенти с остри заболявания от други райони и области на България (лечение на остри или обострени заболявания на Сърдечно-съдовата система).

Цели

  • Обърнато към потребностите на населението и пациентите предоставяне на медицински услуги
  • Задоволяване на потребностите от болнична помощ на население и гости като многопрофилна болница за активно лечение от общ локален профил със застъпени предимно диагностика и лечение на често срещащи се, широко разпространени сред населението заболявания, родилна помощ, лечение на травматизма, консултативна помощ за Спешна помощ, общопрактикуващи и специалисти от доболничната медицинска помощ
  • Предоставяне на високоспециализирана медицинска помощ на амбулаторно лекувани пациенти
  • Работа по национални програми и приоритети, участие в Европейски програми и проекти (Интеррег, Регионално развитие и др.)
  • Център за поддържане на квалификацията на специалисти от болничната, доболничната помощ и общопрактикуващи лекари
  • Постигане на ефективност и качество на медицинските услуги, изцяло удовлетворяващи потребностите на пациентите
  • Инвестиции в посока подобряване качеството на услугите, достъпността и с доказан медицински и икономически ефект за типа болница – многопрофилна за активно лечение на широко разпространени заболявания
  • Финансов просперитет и постигане на положителни финансови резултати, като с печалбата от дейността да се реинвестира в подобряване качеството на услугите