За мен

Роден съм в Русе в семейство на лекари. 

След завършване на висшето си образование в Медицинска Академия,  Висш Медицински Институт - София, съм работил по разпределение като ординатор  във вътрешно отделение на районна болница гр. Средногорие. След успешно издържан конкурс за асистент, през  1985 започнах своята кариера в Клиниката по Хематология на Катедра Вътрешни болести  към Медицински Университет- София. През 1989г. бях избран за старши асистент, през 1992г. главен асистент; от 2005г. придобих научно звание  Доцент, от 2007г. съм началник клиника по хематология към  Александровска болница, София.

Проведени курсове на следдипломна квалификация :

  • индивидуално обучение по Вътрешни болести
  • индивидуално обучение Клинична хематология

Придобити специалности:  

  • Вътрешни болести - 1989 година
  •  Клинична хематология - 1991 година
  • Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” (11.04.2001г.) на тема: “ Приложение на резултатите от имунофенотипизацията и молекулярния анализ в диагностиката на хроничната лимфоцитна левкемия”.

Специализации

  • Специализация на тема: “Нови методи за диагностика и лечение на хематологичните заболявания” в клиниката по хематология на Медицинския Факултет- гр.Барселона, Кралство Испания (1994г.) под ръководството на prof. E.Montserrat и prof. Vives-Corrons;
  • Специализация на тема : “Неходжкинови лимфоми : прогностични фактори и нови терапевтични стратегии” в клиника по хематология, Болничен център- гр.Лион, Република Франция (1997-1998г.) под ръководството prof. B. Coiffier.
  • Специализация на тема: “Интезивна химиотерапия като алтернатива на костно-мозъчната трансплантация в лечението на острите левкемии” в клиника по хематология, Hopital Necker- Париж, Република Франция - 2002г. под ръководството prof. B. Varet.

Научно - изследователска дейност:

Научната ми дейност е насочена към проучване на диагностичните и терапевтичните проблеми на хематологични неоплазии от лимфопролиферативен тип. Връзката между имунофенотипа и клиничната еволюция на тези заболявания, както и със значението на молекулярния анализ в диференциалната диагноза и проследяването на терапевтичния ефект, респективно резидуалната болест. Имам участие в 4 научни проекта към Съвета за медицинска наука при ВМИ-София по тези въпроси.

Имам над 100 научни публикации и съобщения, 60 статии в наши и 25 в международни периодични научни списания, както и участие в 3 монографии. Участия в  над 60 конгреса, конференции и симпозиуми.

Членствам в следните научни медицински дружества:

-EHA /European Hematologic Association/

-Дружество по клинична и трансфузионна хематология

-Съюз на учените в България

-Български лекарски съюз

 

Опит

Началник на Клиника по хематология
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1