Опит

Старши медицински представител - Кардиология
9000, Варна, България, ул. Ана Фелоксова 16