Опит

Директор на дирекция "Медицински дейности"
1000, , България, улица "Бяло поле" 16