За мен

Завършила съм медицина в Медицинска академия, гр. София през 1982 г.


Образование:

 • 1982 г . - медицина, Медицинска академия, София
 • 2005 г. - университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас - магистър по стопанско управление, специалност „Здравен мениджмънт”

   

Специализации:

 • 1989 г. - „Дерматология и венерология”
 • 1995 г. - „Онкология ”
 • 1995 г. - основен курс по алергология

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

 

Професионално развитие:

 • 1983 г., у частъков лекар, селски здравен участък, с. Згалево, окр.Плевенски
 • 1983 - 1986 г. - редовен асистент, Катедра по дерматология и венерология, Висш медицински институт, Плевен
 • 1986-1987 г. - ординатор, Вътрешни болести, Научно-изследователски институт по белодробни болести, Медицинска академия, София
 • 1987-1989 г. - ординатор, „ Дерматология и венерология”, 28 поликлиника, София
 • 1989 - 2009 г. - научен сътрудник I - III ст.р Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД
 • 2005 - 2007 г. - старши научен сътрудник II ст., управител на Национален онкологичен медицински център-ЕООД
 • 2007 -2009 г. - изпълнителен директор, Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД
 • 2009 г. - началник ДКБ, УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ”
 • Ръководител на 2 защитени дисертационни труда за присъждане на научна степен „Доктор”
 • Лекции по СДО по онкология

Членство:

 • Специализизран научен съвет по онкология към ВАК
 • Научен съвет на СБАЛО-ЕАД
 • Българско дерматологично дружество
 • Българско онкологично дружество
 • Organisation of European Cancer Institutes
 • International society of skin imaging (ISSI)
 • European Society of Medical Oncology (ESMO)
 • MEDICHEM
 • Bolkan Union of Oncology (BUON )
 • Асоциация на здравните мениджъри в България

Участие в научни форуми и публикации:

 • Статии в научни списания – 68 ( 23 в международни списaния)
 • Монографии и учебници – 2
 • Научни проекти – 5 ( ръководител на 3 проекта)
 • Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:
 • 1999 г. “Особености в разпространението на малигнения меланом на кожата и възможности за усъвършенстване на неговата профилактика и ранна диагностика”

Научни интереси:

 • Медицина
 • Организация на здравеопазването
 • Здравен мениджмънт
 • Дерматология
 • Онкодерматология
 • Дерматоепидемиология; Епидемиология на кожните тумори; Профилактика и ранната диагностика на злокачествените новообразувания на кожата – рискови фактори
 • Химиопрофилактика – фотозащитни препарати, ретиноиди, антиоксиданти и други
 • Диагностика на кожните тумори – нови диагностични методи (имуносцинтиграфия, туморни маркери)
 • Компютърна дерматоскопия, теледерматология
 • Образна диагностика в дерматологията – дерматоскопия, отражателна и флуоресцентна спектроскопия. Автор на първата на български език монография “Дерматоскопия - ръководство за дерматологичната практика”.
 • Онкология
 • Епидемиология на онкологичните заболявания
 • Профилактика и ранна диагностика на онкологичните заболявания
 • Организация на онкологичната помощ
 • Телемедицина
 • Телеонкология, теледерматология
 • Компютърна диагностика