Опит

Директор на ККСП и гл.ас. в Катедра Спортна медицина
1000, София, България, Гр. София