Опит

Директор на ККСП и гл.ас. в Катедра Спортна медицина
1000, , България, Гр. София