За мен

  •  От 2017г. – понастоящем лекар в Отделение по „Колопроктология и гнойно- септична хирургия“ към „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД“ - Плевен.
  •  От 17.08.2019г. - понастоящем - Асистент към Катедра '' Пропедевтика на хирургическите болести'' в Медицински университет - Плевен.
  • От 26.06.2020г. Успешно защитен дисертационен труд и придобита ОНС "доктор" на тема "Прогностична и предиктивна стойност на перитонеалния смив в комплексното лечение на колоректалния карцином".
  • На 07.03.2022г. придобита академична титла "Главен асистент", специалност "Обща хирургия".

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
тел.: 064/ 886 158