За мен

  •  От 2017г. – понастоящем – Лекар - специализант по хирургия в Отделение по „Колопроктология и гнойно- септична хирургия“ към „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД“ - Плевен
  •  От 17.08.2019г. - днес- Асистент към Катедра '' Пропедевтика на хирургическите болести'' МУ- Плевен
  • От 26.06.2020г. Успешно защитен дисертационен труд и придобита ОНС "доктор" на тема "Прогностична и предиктивна стойност на перитонеалния смив в комплексното лечение на колоректалния карцином"

Опит

лекар - специализант
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
тел.: 064/ 886 158