За мен

2002г.  - Завършва медицина в Медицински Университет - София 

2003-2007 г. - специализация по Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология в МУ София - СБАЛАГ „Майчин дом”.

2007 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология.
2009 г. печели конкурс за асистент към Катедрата по Акушерство и гинекология на МУ София. Обучава студенти по Медицина и Стоматология, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация към МУ София. От същата година работи като АГ специалист в Първа Клиника по гинекологична, тазова и ендоскопска хирургия към СБАЛАГ “Майчин Дом”, София.
От 2012 г. - преподавател във Факултета по Обществено Здравеопазване към Медицински Университет, София. Обучава акушерки и специалисти по здравни грижи.
2015 г. придобива образователна и научна степен “Доктор”, а през 2017 г. придобива академична длъжност  “Доцент” по Научна специалност “Акушерство и гинекология” към Медицински Университет, София.

Над 180 научни труда, включително публикации и цитирания в реномирани чуждестранни списания с висок импакт-фактор в областта на Акушерството и гинекологията.
От 2018 г. е Началник отделение по Акушерство, обща и онкологична гинекология, тазова хирургия към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София.

Доц. Марков е член на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по Акушерство и гинекология (БДАГ), Българската асоциация по ултразвук в Акушерството и гинекологията (БАУАГ); Българска асоциация по Онкогинекология (БАОГ).

Опит

Началник отделение по Акушерство, обща и онкологична гинекология, тазова хирургия
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б