Опит

Асистент
9000, Варна, България,

Асистент и докторант в катедра "Хигиена и епидемиология"