Опит

Медицински представител - ЦНС
1000, София, България, ул. "Атанас Дуков" 29
Транскраниална магнитна стимулация.
Транскраниална магнитна стимулация в психиатричната практика

Презентация изнесена на Първата национална конференция по Транскраниална магнитна стимулация

Транскраниална магнитна стимулация...