За мен

Образование: МА-гр. София – 2003 г.

Месторабота и заемана длъжност:

  • МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – ЕАД.
  • Секция по детска хирургия I –ва Детска хирургична клиника-ординатор
  • Научен сътрудник III степен по Детска хирургия – 2005 г.
  • Научни интереси: хирургия на новороденото и кърмачето

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Работи с осигурител