За мен

Началник отделение "Вътрешни болести с Гастроентерология , пулмология" МБАЛ " Черноморска "

ВМИ Стара Загора - медицина ;

ВМИ Стара Загора - Специалност Вътрешни болести;

ВМИ Стара Загора - Специалист по Гастроентерология;

Свидетелство за професионална квалификация "Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия-I ниво” ;

Удостоверение за участие в обучение на Българска асоциация по ултразвук в медицината по абдоминален доплер;

Удостоверение от Медицински университет София за проведена форма на продължаващ медицински курс " Доплер ехография" ;

Удостоверение от Българска асоциация по ултразвук в медицината "Съвременни аспекти на доплеровата диагностика"