За мен

Проф. д-р Боряна Делийска, д.м.н., е началник на Клиниката по нефрология в УМБАЛ «Царица Йоанна – ИСУЛ». От 1983 г. работи като нефролог. Специалност по нефрология и вътрешни болести

През 1999 защитава научна и образователна степен „доктор” и през 2000 г. се хабилитира като доцент в Първа нефрологична клиника. От 2001 е началник на клиниката. През 2009г. защитава научна степен „Доктор на медицинските науки” и от 2012 г. е професор по нефрология.

Член на Българското дружество по нефрология, като от 1988 е в Управителния съвет, член на Европейската асоциация по диализа и трансплантация, на Европейската бъбречна асоциация, на Световното дружество по нефрология.

Проф. Делийска е външен експерт към НЗОК, член на комисии към Ректората на МУ, към Министерството на здравеопазването, към Министерството на образованието.

Член е на редакционните колегии на няколко списания.

Многократно е специализирала в университетски клиники в Германия-Мюнхен, Йена, Ерланген, където е изнасяла и лекции.

Владее английски, немски, руски, италиански

Има над 160 публикации в чужди и български списания, автор на няколко книги.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
35929432197
Извършване на консултативни прегледи при болни с бъбречни заболявания-възпаление, отоци, хипертония, подагра, диабет, бъбречна недостатъчност, хематурия, бъбречни аномалии, нефролитиаза и др.
Платен прием

Образование

Нефрология

Специалности

Нефрология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb