За мен

Изпълнителен директор на на УМБАЛНП "Св. Наум". Чл. - кор. на БАН в направление "Медицински науки - Клинична медицина"

Специализации
 • Клинична специалност по неврология през 1986 г.
 • Специалност по социална медицина и здравен мениджмънт през 2005 г.
 • Специализация по двигателни нарушения в Канзаският университет – САЩ, Kansas city, Kansas при проф. W. Koller
 • Специализация по главоболие в Университета на гр. Pavia – Италия при проф. G. Nappi и проф. G. Sandrini – 1 година
Месторабота
 • 1981-1983 г. – участъков терапевт в Общинска болница гр. Своге.
 • 1983-1984 г. – асистент по клинична електромиография в ИСУЛ.
 • 1984-1988 г. – старши асистент в III неврологична клиника на Медицинска академия
 • 1988-1997 г. – главен асистент в отделение за двигателни нарушения към III неврологична клиника, СБАЛНП “Св. Наум”.
 • 1997 г. – 2001 – доцент по неврология към III неврологична клиника, СБАЛНП “Св. Наум”.
 • 2001 г. – - професор по неврология
 • 2004 – 2008 г.- Зам. ректор на Медицински университет - София
 • 2001 г. – 2010 г. Изпълнителен директор на Университетската болница “Св. Наум”
 • 2010 г. – 2010 г. – Заместник-министър на здравеопазването
 • 2010 г. – 2011 г. Началник Неврологична клиника МБАЛНП “Св. Наум”.
 • 2011 г. - Прокурист на Университетската болница “Св. Наум”
 • 2012 г. - член-кореспондент на БАН
Научна дейност
 • 1991 г. – Доктор по медицина
 • 1997 г. – Доктор на медицинските науки
 • 396 научни публикации
  - 81 от тях в престижни западни списания
 • Автор и съавтор на:
  - 16 монографии
  - 27 учебници и ръководства по неврология
  - 40 глави в ръководства и учебници
 • Съвместни научни разработки с колективи от Университета на гр. Pavia и от Канзаския университет
 • Общ Impact factor – 192,081
 • Цитирания в чужбина – 1085
 • Цитирания в България – 314
 • Hirsch factor - 15
 • Член на СНС по неврология и психиатрия към ВАК
 • Главен изследовател в множество международни клинични проучвания фаза II, III, IV
Преподавателска дейност
 • Гост-лектор в:
  - Университета на гр. Pavia, Италия
  - Белградския университет
 • Лекции и семинари на студенти и специализанти
 • Председател на комисия за признаване на специалност по неврология
 • Член на комисия за признаване на специалност по обща медицина
 • Председател на комисия за лицензиране по клинична електромиография
Подготовка на научни кадри
 • Рецензент на редица докторски дисертации
 • Рецензент на монографии, публикувани в България
 • Под негово ръководство са подготвени и защитени 10 докторски дисертации
 • В момента подготвя още 11 докторанта
 • Петима от докторантите са хабилитирани
 • Повечето от докторантите са специализирали в университети в Италия, Германия и Дания, благодарение на добрите международни контакти
Членство в Български научни организации
 • Председател на:
  - Българското дружество по неврология
  - Българското дружество по главоболие и болка
  - Българската асоциация по двигателни нарушения
  - Българската асоциация по множествена склероза
  - Българската асоциация по клинична електромиография
 • Заместник-председател на:
  - Българската асоциация по невропротекция и невродегенерация
Членство в международни научни организации
 • Член на борда и касиер на Европейското дружество по главоболие (EHS)
 • Представител на България в:
  - Европейската федерация на неврологичните дружества (EFNS)
  - Световната федерация по неврология (WFN)
 • Член на съвета на Европейския комитет за лечение и проучвания на множествената склероза (ECTRIMS)
 • Член на:
  - Ню-Йоркската академия на науките (NYAS)
  - Международната асоциация за изучаване на болката (IASP )
  - Международната асоциация за Двигателни нарушения (Movement Disorders Society)
Участие в редакционни колегии на научни списания
 • Член на редакционните колегии на международните научни списания
  - “European Journal of Neurology”
  - “Journal of Headache and Pain”
 • Главен редактор на:
  - научното списание “Двигателни нарушения”
  - научното списания “Cephalgia”
  - научното списание “Българска неврология”
  - бюлетин “Cephalgia”
 • Член на редколегиите на списания:
  - “Journal of Clinical Medicine”
  - "Лекарска практика”
  - “Физиотерапия и рехабилитация”
  - “Рехабилитационна медицина и качество на живот”.
  - “Неврорехабилитация”
Владеене на езици
 • английски писмено и говоримо – свободно

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Акад. проф. д-р Иван Миланов дмн създаде публикация
2014
Европейски обучителен курс MOVEMENT DISORDERS ще се проведе на 12 и 13 декември в Пловдив
default image
Европейски обучителен курс MOVEMENT DISORDERS ще се проведе на 12 и 13 декември в Пловдив

От името на Българско дружество по неврология и Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множе...

Публикации

Европейски обучителен курс MOVEMENT DISORDERS ще се проведе на 12 и 13 декември в Пловдив
Публикация
Европейски обучителен курс MOVEMENT DISORDERS ще се проведе на 12 и 13 декември в Пловдив

Дискусии

Готова ли е България за генерично заместване на ниво аптека
дискусия
Готова ли е България за генерично заместване на ниво аптека