За мен

Основни професионални интереси: разстройства от обсесивно-компулсивния спектър; невропсихиатрия; когнитивно-поведенческа психотерапия, невропсихофармакология.

 • ас. д-р Георги Лъчезаров Хранов, д.м.
  Образование:
  Висше медицинско (2006 г.) – лекар; Медицинска Университет - София
  Придобита специалност : Психиатрия – 2012г.
  Следдипломни специализации:
  Медицинска Университет - София – Здравни грижи и здравен мениджмънт – 2010г
  Дисертация (научна и образователна степен „Доктор”) – 2014 г.
  Тема: „Обсесивно-компулсивно разстройство: връзка между когнитивните нарушения и етиологията и патофизиологията на болестта”.

  Професионална квалификация и опит:

  1.Участие в интерактивен обучителен курс за млади психиатри и изследователи на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP) - “Фенерите”, България, 25 – 27. 03. 2004 (сертифициран).

  2.Участие в обучителен курс “Въведение в добрата клинична практика”на Института за клинични изпитвания на Обединеното кралство и Българската асоциация за клинични изпитвания – 2007 (сертифициран).
  3.Участие в Средноевропейската школа по клинична психофармакология (MESCP) – Шибеник, Хърватска, 2007 (сертифициран).
  4.Участие в обучителен курс “Лечение на шизофрения”на Американската психиатрична асоциация – Уошингтън, САЩ, 2008(сертифициран).
  5.Участие в обучителен курс “Курс за развитие на лидерски и професионални умения за млади психиатри” на Асоциацията за подобряване на програми за психично здраве – Загреб, Хърватска, 2008 (сертифициран).
  6.Участие в обучителен курс “Техники за интервюиране за напреднали” на Американската психиатрична асоциация – Сан Франсиско, САЩ, 2009 (сертифициран).
  7.Участие в обучителен курс “Практическа когнитивно-поведенска терапия” на Американската психиатрична асоциация– Сан Франсиско, САЩ, 2009 (сертифициран).
  8.Участие в Невропсихофармакологичната школа на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP) – Оксфорд, Великобритания, 2009 (сертифициран).
  9.Участие в обучителен семинар и супервизия на случаи „Когнитивно-поведенска терапия при шизофрения и биполярно разстройство” на Българската асоциация по когнитивно-поведенска психотерапия и Софийското психиатрично общество – София, 2010 (сертифициран).
  10.Участие в обучителен семинар и супервизия на случаи „Когнитивно-поведенска терапия при личностови разстройства” на Българската асоциация по когнитивно-поведенска психотерапия– София, България, 2011 (сертифициран).
  11.Участие в обучителен семинар „Когнитивно-поведенска терапия при паническо разстройства” на Българската асоциация по когнитивно-поведенска психотерапия и супервизия на случаи – София, България, 2011 (сертифициран).
  12.Участие в обучителен курс „Невропсихиатрични маски: медицински и неврологични разстройства, които се представят с психиатрични симптоми”
  на Американската психиатрична асоциация – Хонолулу, САЩ, 2011 (сертифициран).
  13.Участие в обучителен курс „Цялостно мултимодално лечение на обсесивно-компулсивно разстройство и на компулсивно събирателство” на Американската психиатрична асоциация – Хонолулу, САЩ, 2011 (сертифициран).
  14.Завършено сертифицирано обучение личен опит и основи на когнитивно-поведенческа терапия, акредитирано от Българската асоциация по когнитивно-поведенска психотерапия – София, България, 2011 (сертифициран).
  15.Участие в обучителен курс „Шизофрения: ново лечение, нови възможности” – Лисабон, Португалия, 2011 (сертифициран).
  16.Участие в обучителен курс „Техники за схема-терапия” – София, България, 2011 (сертифициран).
  17.Участие в обучителен курс “Да се развива науката за мозъка, да се стимулира активно по-доброто лечение и да се подобрява психичното здраве” – Варна, България, 2012 (сертифициран).
  18.Участие в минисимпозиум на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP) - София, България (сертифициран).
  19.Участие във школата на FENS-IBRO “Лекарства и мозък” – Брага, Португалия, 2012 (сертифициран).
  • 20.Начална среща на сътрудниците на фондация Fogarty по международната програма REMASTER (Изследователска обучителна структура: социоикономика на грижите за психичното здраве в Югоизточна Европа) – Дубровник, Хърватска (сертифициран).
  • 21.Участие в 22 психиатрични международни конгреса
  • 22.Участие в 4 кардиологични международни конгреса
  • 23.Оценител в 4 интернационални мултицентрови рандомизирани двойно-слепи проучвания за депресия и шизофрения
  • 24.Оценител и анализатор в национално мултицентрово проучване: Бипериден за невролептично индуцирани екстрапирамидни симптоми при шизофрения.
  • 25.Подизследовател в седем интернационални мултицентрови рандомизирани двойно-слепи проучвания за депресия с и без психотични характеристики, БАР и шзиофрения - Фаза IIB, IIIA, IIIB (GCP-сертифицирани) (4 за депресия и 2 шизофрения), и едно за намаляване на тютюнопушението.
  • 26.Множество сертифицирани курсове за добра медицинска практика

  Заемана длъжност:

  • 1.Лекар-асистент във Втора психиатрична клиника на Университетската МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД
  • 2.Асистент в Катедра психиатрия на Медицински университет – София
  • 3.Председател на Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки
 • 4.Асоцииран редактор на Journal of Psychaity: open access (previously African Journal of Psychaitry (OMICS Group)
 • 5.Интернационален сътрудник на Фогарти (Калифорнийския университет)
 • 6.Експерт-консултант на ТЕЛК в НКБ

 • Членство в научни организации :
  1.Член на Български Лекарски Съюз.
  2.Член на Дружеството на кардиолозите в България.
  3.Член на Британския медицински съвет (BMC).
  4.Член на Международния колеж по обсесивно-компулсивен спектър (ICOCS).
  5.Член на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP)
  6.Член на Софийското психиатрично общество и на Българската психиатрична асоциация.
  7.Член на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия
  8.Председател на Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки

  Научни интереси: Основно в областта на невропсихофармакологията, невронауките, тревожните разстройства, ОКР, когнитивно-поведенческата терапия и общественото здраве
  Научни публикации
  1.Хранов, Г., 2008. Отворено многоцентрово натуралистично наблюдениевърху лечение с арипипразол при 116 пациенти с шизофренни психози. Българска неврологична и психиатрична практика IV(1), 20-23.
  2.Якимова, Р., Хранов, Г., Стоименова, М., Ценов, С., 2008. Дългосрочно натуралистично наблюдение на влиянието на оланзапин върху индекса на телесна маса и върху серумните концентрации на глюкоза, триглицериди и холестерол. Психосоматична медицина XVI(1/2), 128-144.
  3.Хранов, Л., Хранов, Г., 2008. ОКР+тикове: ранен и стабилен дискретен ендофенотип на заболяването. Първи национален конгрес по психиатрия, София, 07-09. 11. 2008. Сборник програма и резюмета, стр. 35-37.
  4.Hranov, G., 2008. Treating schizophrenia with aripiprazole “just the way we do it”: outcomes and satisfaction. (постер, представен на Регионалния конгрес на Международния невропсихо-фармакологичен колегиум (CINP) – Братислава, Словакия, 27-30. 11. 2008), сборник резюмета, стр. 29.
  5.Hranov, L.G., Simov, V., Hranov, G., 2009. Bipolar and unipolar depression: differences in the similarities (preliminary results). Bipolar Disorders 11(Suppl 1), 48.IF 3.959
  6.Хранов, Г., 2009. Обсесивно-компулсивно разстройство. В: Миланов, И. (ред.), Практическа психиатрия, том I. “Ася-Росен Младенов", София, 316-323. (глава от ръководство)
  7.Shivarov, H., Hranov, G., Delijska, B., Velkova, M., 2009. Depression is a common comorbidity in early stages in patients with chronic renal disease. NDT Plus 2(Suppl 2), ii1353. doi: 10.1093/ndtplus/2.s2.16 This article appears in: Abstracts from the World Congress of Nephrology, May 22-26 2009, Milan, Italy.
  8.Fineberg, N.A., Patel, D.D., Chamberlain, S.R., Hranov, G., Padhi, A., Farrow, J.M., Mukhopadhaya, K., Krishnayah, R., Laws, K.R., The neuropsychology of the “schizo-obsessive subtype” of schizophrenia: new findings. Poster presented at the 3rdICOCSMeeting, Amsterdam, TheNetherlands, September 02, 2010.
  9.Hranov, G., Fineberg, N.A., 2010. Are tics an essential symptom of the obsessive-compulsive syndrome? Eur Neuropsychopharmacol 20(Suppl 3), S521.IF 4.19
  10.Jefferies, K., Laws, K., Hranov, G., Fineberg, N.A., 2010. Cognitive and perceptual processing in body dysmorphic disorder. Eur Neuropsychopharmacol 20(Suppl 3), S309.IF 4.19.
  11.Natsov, I., Hranov G., 2011. Somatisation in general medical practice (incidence, clinical variants, gender distribution, and utilisation of medical services). J Psychosom Res 70, 607.
  12.Хранов, Г., 2011. Депресията – разпространено и мъчително, но напълно лечимо състояние. В: Станчева-Попкостадинова, В., Якимова, Р., Хранов, Г. (Ред.) Живот в общността, Сдружение „Човеколюбие”, стр. 47-62.
  13.Хранов, Г., 2011. Ефект от съчетаването на психофармакотерапията и програми за психосоциална рехабилитация и интеграция на психиатрични пациенти. В: Станчева-Попкостадинова, В., Якимова, Р., Хранов, Г. (Ред.) Живот в общността, Сдружение „Човеколюбие”, стр. 63-73.
  14.Hranov, L.G., Hranov, G., Ungvari, G., Gazdag, G., 2012. Electroconvulsive therapy in Bulgaria: a snapshot of past and present. JECT 28, 108-110. IF 1.356
  15.Hranov, L.G., Hranov, G., Ungvari, G., Gazdag, G., 2012. Electroconvulsive therapy in Bulgaria: a snapshot of past and present. JECT 28, 108-110. IF 1.356
  16.Fineberg, N.A., Baldwin, D.S., Menchon J, and the Obsessive Compulsive and Related Disorders Research Network (Members: Alonso, P., Andreewitch, S., Baldwin, D., Bellodi, L., Bersani, G., Cath, D., Chamberlain, S., Clark, L., Craig, K., Denys, D., dell’Osso, B., Eilam, D., Fineberg, N., Goudriaan, A., Grünblatt, E., Hermesh, H., Heyman, I., Hollander, E., Hranov, G., Hranov, L., Ivarsson, T., Joel, D., Matthews, K., Lochner, C., Marazziti, D., Mataix-Cols, D., Menchon, J., Noldus, L., Pallanti, S., Robbins, T., Romanos, M., Renner, T., Rück, C., Sahakian, B., Stein, D., van den Brink, W., van den Heuvel, O., van der Wee, N., Veltman, D., Walitza, S., Zohar, J.). Manifesto for a European Research Network into Obsessive-Compulsive and Related Disorders. Eur Neuropsychopharmacol 22 (Epub ahead of print). IF 4,046
  17.Hranov, G., 2012. Basal ganglia: the meeting-place of neurology and psychiatry. PsychiatriaDanubina 24(Suppl. 2), S222. IF 0,44
  18.Hranov, G., Stoyanova, M., Pandova, M, Hranov, L.G., 2012. Dopamine, reward, and depression. Psychiatria Danubina 24(Suppl. 2), S251. IF 0,44
  19.Хранов Г., 2012. Депресия и СПИН. МедикАрт VI(1), 46-48.
  20.Хранов Г., 2012. БАР: разпознаване и лечение в общата медицинска практика. МедикАрт VI(4), 44-46.
  21.Хранов Г., 2013. Допаминова терпия за обсесивно-компулсивното разстройство. XII конференция на дружеството на частните психиатри, София, 22 – 23 март 2013
  Проекти: 1.Партньор в проекта на Европейския съюзBG051P0001-5.2.06-0203-C-001 “Живот в общността”, 2011 - 2012.
  2.Партньор в 4 проекта на Калифорнийския университет в Бъркли в рамките на изследователска обучителна структура: социоикономика на грижите за психичното здраве в Югоизточна Европа 2012-2014
  3.Партньор в „Оптимизация на лечението и управлението на шизофренията в Европа“ – здравен проект спонсориран по 7-ма РП на Европайската комисия. Отличия и награди:

  1.Изследователска стипендия за млади учени на Европейския Невропсихофармакологичен колегиум за 2008 г. (2008 ECNPResearchGrantforYoungScientists) с тема: “Търсене на когнитивен ендофенотип в разликите между пациенти с ‘чисто’ обсесивно-компулсивно разстройство и с коморбидитет на ОКР и тикови разстройства, както и сред техните родственици от първа степен” (ACognitiveEndophenotypeProbingintoDifferencesbetween “Pure” OCDandComorbidOCD-TicDisordersPatientsandtheirFirst-DegreeRelatives).
  2.Награда за млад изследовател на биполярното разстройство - Осма международна конференция за биполярно разстройство – Питсбърг, Пенсилвания, САЩ, 25 – 27. 07. 2009.
  3.Номинации за млад учен на годината от Катедра психиатрия, МУ – София и за млад учен на годината от МУ – София, 2011.
  4.“UsFromOxford” награда за млад учен в психиатрията и невронауките, 2013.


  Чужди езици: английски (отлично), руски (добре), испански (слабо), немски (слабо)

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител