За мен

Проф. Стоилова е професор по епидемиология, ръководител на катедра "Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации" МУ- гр.Пловдив

Проф. Йорданка Димитрова Стоилова е професор по епидемиология от 2010г. с хабилитационен труд – 2009г. – на тема „Проучване върху динамиката на епидемичните процеси, резултат от профилактиката на инфекциозните заболявания в България за 30 годишен период (1977-2007г.)”. Доцент от 2001г. Доктор по медицина от 1994г. с дисертационен труд „Проучване върху епидемиологията на някои остри респираторни инфекции и небактериалните пневмонии, свързани с тях при деца от Пловдивски район”. Експерт по превенция и контрол на вътреболнични/нозокомиални инфекции и имунопрофилактика на ВХБ и др.

Персонални научи направления: количествена епидемиология - динамични промени и особености на епидемичните процеси на социално-значими инфекциозни заболявания и на такива с висок епидемиологичен риск и с променяща се епидемиология; нови и отново появяващи се инфекциозни заболявания; имунопрофилактика; епидемиология, превенция и контрол на вътреболнични/ нозокомиални инфекции; управление на взривове и епидемии; оценка на риска от инфекции в денталната практика.

Участва в международни, национални и вътреинститутски научни и обучителни проекти и програми за ваксинопрофилактика, серопреваленс на значими инфекциозни и полово предавани болести, превенция, надзор и контрол на нозокомиални инфекции, European training program in applied epidemiology, военна епидемиология и др.

Рецензира научни статии, научни национални проекти, трудове за дм и хабилитации. Ръководство на докторанти – 3. Публикации над 150. Участие: в учебници -4, ръководства - 2, монографии – 4.

Член на: ръководството на Научното медицинско дружество по епидемиология, на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиални инфекции (Булнозо), на Съюза на учените в България и др.

Образование

Епидемиология на инфекциозните болести

Специалности

Епидемиология на инфекциозните болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb