За мен

Член на European Society of Human Reproduction and Embryology

 Образование:

През 2002 г. завършва бакалавърска степен в Софийски Университет „ Св. Климент Охридски” със специалност „Биология и Химия”.

През 2004 г. завършва магистърска степен със специалност „Клетъчна биология и патология” към катедра „Цитология, хистология и ембриология” в биологическият факултет. Темата на дипломната й работа е разработена в областта на невробиологията в катедра „Анатомия и хистология” към Медицински университет - София.

От март 2004 г. работи като биолог във Фармацевтичният факултет на МУ, в катедра Фармакогнозия, секция Фармацевтична биотехнология.

От май 2010 г. до момента работи като ембриолог в МЦ „ РепроБиоМед” ООД.

 Продължителна професионална квалификация:

  • Почетен знак: SIGNUM AUDIS PRO SCIENTIA MERITIS за най-успешна научна разработка в област “Фармация”, финансиран от МУ – София, Грант 2004 и Грант 2005;
  • Kурс на обучение Първи Модул на Националната програма “Пациенти и лекари за донорството”, организиран от ИАТ – 2010, София;
  • Tеоретичен курс на обучение: „ Лабораторни аспекти на ин-витро оплождането”, организиран от Б.А.Р.Ч.Е .– 2010 г., София.
  • Семинар, организиран от МЕЙОНА ООД на теми:

“The Global Family of ART Media”, “Vitrification - fast Freeze for Blastocysts”, Hands-on tips and tricks for using LifeGlobal products, “Coda VOC filtration in the ART laboratory”, “Quality control management in the ART Lab”, лектор Д-р Глория Калдерон (IVI Clinic, Barcelona, 2011, София;

  • Конгрес организиран от Ovarian Club: “ The oocytes: from Basic Research to Clinical Practice”, 2011, Барселона;
  • Научен симпозиум: „Медицина, вдъхновена от АРТ”, 2012, София;
  • Курс на обучение, организиран от МЕЙОНА ООД на теми: “ Vitrification and thawing of oocytes, embryos and bastocysts with Cryotop Method, Hands-on workshop Cryotip Vitrification for oocytes, embryos and Blastocysts; Lecturer Mr. Ignacio Bermejo, Director of KITAZATO, Dr. Damia Castello – Embriologist in IVI Valencia, 2013, София.
  • Clinical Observation Program for Fertility, 2013;
  • 29-th Annual Meeting of ESHRE, London, UK, 2013

Предконгресен курс: “Репродуктивна Генетика”

  • 30-th Annual Meeting of ESHRE, Munich, Germany, 2014

Предконгресен курс: “Ембриология”

 Участия:

1. IV Международен конгрес по Фармация, гр. София, 2005 г.,

2. И. Антонова, В. Пенчев, Д. Гуленова, М. Попова, Г. Николов, Значение на ДНК: Дезоксирибонуклеинова киселина">ДНК–фрагментацията на сперматозоидите върху оплождането на овоцити и качеството на ембриони при проведена ICSI процедура, XII Национален Конгрес по Стерилитет, Контрацепция, Хормонозаместителна Терапия и Гинекологична Ендоскопия с Международно Участие, 17-20 март 2011, Боровец, България.

3. Rizov M., Gulenova D., Penchev V., Popova M., Antonova I., Necheva V., Nikolov G., Mutations in FV and FII genes as a prerequisite for miscarriages and assisted reproduction cycle failures, Конгрес по цитология, хистология и анатомия, Медицински Университет, гр. София (постер), 01-02 юни 2013.

4. Penchev V, Popova M, Rizov M, Antonova I, Gulenova D, Nikolov G. Does the concentration of mtDNA in a single blastomere affect the cleavage rate of the human embryo? 13th Preimplantation Genetic Diagnosis International Society Annual Meeting Canterbury, UK, 29th April – 2nd May 2014.

 Публикации:

1. K. Danova, I. Ionkova, N. Vasilev, I. Antonova, St. Ninov, B. Troiancheva, 2005, “Influence on the composition of nutrition media on the production of aryltetralin lignans in Linum tauricum ssp. Tauricum (Willd) Petrova cellular and tissue cultures”. Pharmacia (Sofia),1-2, 56 – 59.

2. Ionkova, I. Antonova, G. Momekov and E. Fuss, 2007, “Cytotoxic activity of Bulgarian Linumspecies,” Pharmacognosy Magazine, 3(11), 192 – 195.

 Членство в научни и професионални организации:

- European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) 

Опит

1000, София, България, ул. Бойчо Огнянов 28
Платен прием

Образование

Медицинска генетика и ембриология

Специалности

Ембриология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb