За мен

Секретар на Българската Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология

Образование

Завършва висше образование (магистърска степен) през 2002 г. в Софийски Университет "Св. Климент Охридски", специалност "Биотехнологии" и специализация „Генно и клетъчно инженерство”. Изработва дипломна работа на тема „Генетични фактори на мъжкия стерилитет”в Лаборатория по молекулярна патология – гр. София (Национална Генетична Лаборатория).

През 2012 г. защитава дисертационен труд на тема “Сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от умбиликална кръв” по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерство на Образованието и Науката (МОН) със съдействието на Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР) към БАН.

 Професионален опит:

От 2003 г. работи в Медицински Център „РепроБиоМед” ООД като ембриолог. Владее отлично методите за анализ, обработка и микроманипулация на гамети и ембриони в асистираната репродукция (спермален анализ, инсеминации, класическо ин витро оплождане, ICSI (Intracytоplasmic sperm injection), Assited hatching, микроманипулация на гамети и ембриони за PGD), както и криоконсервация на гамети, ембриони и стволови клетки.

Сертифициран старши клиничен ембриолог (Senior Clinical Embryologist) от Европейската Асоциация по Човешка Репродукция и Ембриология (ESHRE).

 Продължителна професионална квалификация:

  • Учебен курс по ембриология – оценка на ембриони и овоцити; Копенхаген, Дания, 2004 г.
  • Учебен курс по Ембриология, Двадесети Конгрес на Европейската Асоциация по Човешка Репродукция и Ембриология (ESHRE), Берлин, Германия, 2004.
  • Международен Конгрес по Андрология - „Простата - „Ахилесовата пета на мъжа”, „Трети Национален Конгрес по Андрология”,к.к. „Златни пясъци”, Варна, 2007 г.
  • Практически курс по CASA (Computer Assisted Semen Analysis) със система ISAS, Валенсия, Испания, 2007 г.
  • Курс - „Статистически анализ”, Център за обучение – БАН, 2008 г.
  • Курс „Белтъци”, БАН, Институт по органична химия и център по фитохимия, 2008 г.
  • Курс “Витрификация”, Uniklinikum, Проф. Сафаа Ал Хасани, Любек, Германия, 2009 г.
  • Курс “Въведение във флоуцитометрията” НЦЗПБ, София, 2009 г.
  • Предконгресен курс „Стволови клетки” – ESHRE , Амстердам, Холандия, 2009 г.
  • Изнесено обучение – Институт по иновационни изследвания, Manchester Business School – Манчестър, Великобритания, 2009 г.
  • Предконгресен курс – модул Ембриология и стволови клетки “The blastocyst – perpetuaring life”, ESHRE, Стокхолм, Швеция, 2011 г.
  • Кръгла маса - Приложение на иновативни технологии от молекулярната биология в клиничната практика. Значение на молекулярната диагностика за клиницистите, МЦ РепроБиоМед, 2011 г.
  • Симпозиум, Овариален хиперстимулационен синдром, Хотел Central Park, MSD, гр. София, 2012 г.
  • Модулно обучение за подготовка на вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление (2013 г.):

- БДС EN ISO 9001:2008 – Системи за упрвление на качеството. Изисквания. Насоки за постоянно наблюдение.

- БДС EN ISO 19011:2011 – Указания за одит на системи за управление.

  • Конгрес по персонализирана медицина, Болница „Токуда”, гр. София, 2014 г.

Посещение на годишните Конгреси на БАСРЗ и ESHRE.

 Членства в научни и професионални организации:

  1. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) – от 2003 г.
  2. Българска Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология (БАРЧЕ) – от 2005 г.
  3. Българска Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве (БАСРЗ) – от 2004 г.
  4. Българска Асоциация по Регенеративна Медицина (БАРМ) – от 2009 г.

От 2011 г. е секретар на Българската Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология.

 

Опит

1000, София, България, ул. Бойчо Огнянов 28
Платен прием