За мен

Практикувам Кардиология от 2002 година. Началник съм на кардиологично отделение в УМБАЛ Сърце и Мозък, Плевен и Изпълнителен Директор на Български Кардиологичен Институт. Занимавам се с функционална диагностика - ехокардиография, Холтер ЕКГ и артериално налягане, телемониториране, оценка на пациенти със синкоп, стрес тестове, long COVID синдром и др.

Професионален опит:

от 2021 г. професор към Медицински Университет Плевен

от 2021 г. Изпълнителен Директор на Български Кардиологичен Институт

https://cardiacinstitute.bg/en/

от 2020 г. началник на Кардиологично отделение към УМБАЛ "Сърце и мозък" Плевен.

04.2016-2020 началник на Отделение по кардиология, Сити Клиник – Сърдечносъдов център, София, доцент

04.2015 – 03.2016 доцент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница

01.2015 – 01.2016 Завеждащ Научен отдел към МБАЛ „Доверие”; консултант кардиолог към МЦ „Доверие“

03.2011 – 04.2015 главен асистент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница

Образование:

30.03.2009 - Доктор по Медицина; Клиника по Кардиология, МБАЛ “Александровска” на тема “Възможности на неинвазивни съдови изобразителни методи за оценка на степента на коронарна атеросклероза”;

2008-2012 - Специалност по Кардиология

1996-2002 - Медицински Университет, София

1995-1996 - Стопанско Управление в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Награди:

 • Награда “Най-добър постер” в рамките на ХІV Национален конгрес по Кардиология, Варна, к.к. Златни пясъци, 02-05.10.2014
 • Награда „Най-добър постер” в рамките на XIІІ Национален Конгрес по Кардиология с международно участие, София, 04-07.10.2012;
 • Грамота от Съюза на учените в България за най-добро постижение в „Конкурс за Високи Научни Постижения да 2010г”
 • Награда „Най-добър постер в категория образна диагностика” в рамките на XIІ Национален Конгрес по Кардиология с международно участие, Албена, 07-10.10.2010;
 • Диплома за най-добро постижение в „Конкурс за научни постижения на докторанти, защитили през 2008г”
 • Грамота за най-успешна научна разработка в конкурсите „Млад изследовател 2006” и „Млад изследовател 2007” в научна област Медицина, медико-клинично направление
 • Второ място в конкурса на Physionet/Computers in Cardiology Challenge “QT interval measurement” 2006 в:

                     Секция 1: Ръчни и полуавтоматични методи

                     Секция 3: Напълно автоматични методи

 • Награда “Златен Хипократ” за отличен /6.00/ успех при дипломиране в Медицински Университет, София
 • Златен медал за отличен успех /6.00/ при завършване на Софийска Математическа Гимназия

Публикации:

168 публикации: 44 в международни списания и 124 в български списания

63 орални презентации или постери в международни конгреси

40 орални презентации или постери в български конгреси с международно участие

Съучастие в 2 монографии

Цитати: 241 известни

Участие в редакционни колегии на списания

 • Главен редактор на списание Кардио Д
 • Редактор на списание МД
 • Редактор на списание European Cardiology Review
 • Редактор на списание EC Cardiology
 • Гост-редактор на Journal of Diabetes Research

Научни проекти: Участие в 14 научни проекта (8 с международно участие)

Спечелени конкурсни проекти:

 • Конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Фонд “НИ” на МОН. Тема: “Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента, дог. № ДО-02-170, 2009-2011

Конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Фонд “НИ” на МОН. Тема: “Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента, дог № ДО-02-170, 2009-2011

Рецензии: рецензент на 24 списания; проведени 59 рецензии

Езици:

Английски - отличен, Certificate in Advanced English, University of Cambridge

Немски - отличен, Goethe Institut, Sofia, Zentralle Oberstuffe Prufung

Италиански – добър

Вграждане на видеоклип

Опит

началник Кардиологично отделение
5800, Плевен, България, ул. Пиер Кюри 2
 • Кардиология;
 • Комплексна неинвазивна кардиологична оценка
 • Преценка, диагностика и насочване за инвазивно изследване/процедура
 • Преценка, диагностика и насочване за сърдечна операция
 • Ехокардиография;
 • Стрес ЕКГ;
 • Стрес ехокардиография;
 • Съдов ултразвук;
 • Синкоп; тест с наклон на тялото;
 • Кръвоток-медиирана вазодилатация;
 • Холтер мониториране;
 • Електрокардиографски анализ;
 • Телемониториране;
 • Артериална ригидност;
 • Консултация по документи.
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb