За мен

Образование: Математическа гимназия „Гео Милев”, гр. Плевен (1975-1979) Висш Медицински Институт, гр. Плевен (1979-1985) Медицинска специалност по фармакология, Медицински Университет – София, 1986 г.

Образование:

 • Математическа гимназия „Гео Милев”, гр. Плевен (1975-1979)
 • Висш Медицински Институт, гр. Плевен (1979-1985)
 • Медицинска специалност по фармакология, Медицински Университет – София, 1986 г.

Академични позиции:

 • Асистент, ВМИ Плевен, катедра „Фармакология” (1990-1995)
 • Старши асистент, ВМИ Плевен, катедра „Фармакология” (1995-2003)
 • Главен асистент, МУ - Плевен, ФМ, катедра „експериментална и клинична фармакология, Дерматология и венерология”, сектор „експериментална и клинична фармакология” (2003-2013)
 • Доцент, МУ - Плевен, ФМ, катедра „експериментална и клинична фармакология, Дерматология и венерология”, сектор „експериментална и клинична фармакология” (от 2013 и понастоящем)

Преподавателска дейност:

 • Лекции по фармакология за студенти по медицина (АЕО и БЕО) от ФМ и студенти от ФОЗ, МУ-Плевен
 • Практически занятия по фармакология и клинична фармакология за студенти по медицина (БЕО и АЕО) от ФМ, МУ – Плевен

Научна интереси и научна дейност:

 • Нежелани лекарствени реакции и лекарствена безопасност
 • Съвременни методи на преподаване в медицинското образование
 • Експериментални модели на лекарствена белодробна токсичност; фармакологично повлияване на амиодарон-индуцирана белодробна токсичност
 • физиологични и невробиологични механизмии фармакологично повлияване на моторната активност на висцералнигладки мускули.
 • Защитен дисертационен труд за образователна и научна степен «доктор» на тема: «Фармакологични аспекти на модуларни и низходящи моторни отговори в ректоанална област на плъх» 2012 год.

Реални публикации:

 • в България – 42
 • в чужбина – 11

Участия в написване на учебници – 12 и в 1 монография

Участие в научни форуми в България и чужбина – над 60

Членство в научни и обществени организации:

 • Член на Българския лекарски съюз
 • Член на Българското научно дружество по фармакология
 • Член на Българското научно дружество по клинична фармакология
 • Член на Българска медицинска хомеопатична организация
 • Помощник редактор на университетското научно списание „Journal of Biomedical & Clinical Research”