За мен

Висше медицинско образование - 1968-1974 г. - Медицински факултет на ВМИ – София, Редовна аспирантура - 1975-1979 г. , в Научна група по хипертония към НИССЗ - София.

Академични позиции

 • 1983 г. - асистент в Катедра по патофизиология при ВМИ - Плевен
 • 1985 г. - ст. асистент
 • 1986 г. - гл. асистент
 • 2007-2010 г. - ВрИД ръководител сектор "Патофизиология"
 • От 2010 – доцент по патофизиология.

Специализации

 • 1986 г. - курс по обща експериментална методика в катедра "Патофизиология" при МА – София
 • 1986 г. - успешно положен изпит и придобита специалност "Патофизиология"
 • 1990 г. - педагогически курс в МА - София
 • 1999, 2000 г. - курсове по английски език
 • 2003 г. - курс по доцимология
 • 2007 г. - модул "Основи на общата медицина" - МУ - Плевен
 • 2009, 2010 г. - курсове по английски език

Преподавателска дейност

 • 1983-2010 г. - асистент по патофизиология
 • 1983-1996 г. - лекции по патофизиология
 • 1999-2012 г. - участие в АЕО по патофизиология
 • 2000-2011 г. - участие в програмата за проблемно-базирано обучение по медицина в МУ - Плевен
 • 2002-2005 г. - лектор по патофизиология в Медицински колеж
 • 2003-2004 г. – лектор по патофизиология за АЕО
 • 2009-2012 г. - лектор по патофизиология в Медицински колеж
 • От 2010 - лектор по патофизиология за БЕО и АЕО

Научни интереси

 • Тъканни ренин-ангиотензинови системи
 • Патогенеза на артериалната хипертония
 • Полови различия в сърдечно-съдовата патология
 • Механизми на тромбообразуването
 • Ендокринна функция на тимуса

Членство в научни и обществени организации

 • Български лекарски съюз
 • Съюз на учените в България
 • Научно дружество за физиологични науки /НДФН/
 • Секция по клинична физиология към НДФН