За мен

Средно образование – СПУ „Хр.Ботев”-гр. Славяново, 1969 - 1973 г., Медицина, ВМИ – Плевен, 1975 - 1981 г., Специалност „Рентгенология”, 1987 г. Здравен мениджмънт, 2000 г.

Академични позиции

 • Асистент, старши и главен асистент в MУ – Плевен, Катедра „Рентгенология и радиология”/1983-1996/
 • Главен асистент, ВМИ-Плевен, Катедра „Рентгенология и радиология (1987-1996 г.)
 • Доцент, ВМИ-Плевен, Катедра „Рентгенология и радиология” – от 1996 г.
 • Ръководител катедра - "Рентгенология и радиология (от 1996 г. и досега
 • С Протокол № 16/14.07.2014 г.на Академичния съвет е утвърден избор за придобиване на научното звание „професор” въз основа на конкурс за професор по 03.01.28 в област висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)” за нуждите на отделението по Образна диагностика на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен, обявен в ДВ бр. 24/ 18.03.2014 г.

Професионалниумения

 • Конвенционална радиология
 • Компютърна томография
 • Ехография
 • Магнитно-резонансна томография

Сертификати

 • Инвазивна образна диагностика и интервенционалнаРентгенология – 2008 г.
 • Комплексна диагностика на заболяванията на млечната жлеза – 2008 г.
 • Компютърна томография – 2010 г.

Специализации

 • Компютърна томография, Ерланген, Франкфурт на Майн – Германия, 1993 г.
 • Компютърна томография, Западен Берлин, ГФР, 1986 г.

Преподавателска дейност

1. Лекционни курсове по Образна диагностика пред:

 • Студенти по „медицина”
 • Студенти от медицински колеж – Рентгеновлаборант
 • Студенти от Факултет здравни грижи - Медицинска сестра, Акушерка, Медицинска рехабилитация и ерготерапия

2. В рамките на СДК:

 • Научно ръководство на специализанти
 • Колоквиуми на специализиращи лекари
 • Лекции пред лекари, специализиращи образна диагностика
 • Тематични курсове за лекари – специалисти по компютърна томография

3. Ръководство на докторанти – трима

Научни интереси

 • Педиатрична образна диагностика
 • Неврорентгенология
 • Мускуло-скелетна радиология
 • Компютърна томография
 • Ехография
 • Магнитно-резонансна томография

Научни публикации

 • Автор и съавтор на повече от 122 научни труда, в т.ч. 1 учебник, 1 монография и 1 хабилитационен труд
 • Публикации в научна периодика в чужбина – 6
 • Публикации в научна периодика в България – 43
 • Участие в монографии и ръководства – 2
 • Публикации в рецензирани научни сборници на научни звена или доклади от научни прояви, разписани в пълен текст с книгопис и резюме на английски език – 12.
 • Резюмета от Международни научни форуми (без пълен текст, публикувани в научни списания или сборници с резюмета на научните прояви) – 12.
 • Съобщения и доклади на научни прояви в България – 43
 • Дисертационен труд – 1
 • Рецензии – 1
 • Рационализации – 1
 • Хабилитационен труд - 1

Членство в научни и обществени организации

 • Българска асоциация по радиология /БАР/
 • Европейска асоциация по радиология /ЕАР/
 • Съюз на учените в България - от 1985 г.
 • Български лекарски съюз
 • Редакционен съвет на сп.”Рентгенология и радиология”

Опит

Работи
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886107
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител