За мен

Публикации - 75 на брой, като 11 от тях са в чуждия печат; 1 ; 1 монография "Детска онкология", 3 учебника по "Педиатрия и онкология", 2 ръководства по " Онкология"

Дата на раждане: 25.09.1946 г.

Образование: Висше медицинско

Специализации:Педиатрия, Онкология; 1983 г. - Москва, 1986г. - Лондон

Преподавател: Обучение на студенти и специализанти

Членство в организации:Български лекарски съюз, Българска асоциация на педиатрите, SYOP, ВИОП

Следдипломна квалификация: 1983г. - Кандидатска дисертация - Москва, 2005г. - докторска дисертация София

Публикации - 75 на брой, като 11 от тях са в чуждия печат; 1 ; 1 монография "Детска онкология", 3 учебника по "Педиатрия и онкология", 2 ръководства по " Онкология"

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море № 8
Работи с осигурител

Публикации

Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспек...
Публикация