За мен

Д-р Нина Стоянова Янчева – Петрова, дм е родена през 1975 г. в гр.София. Средното си образование завършва с отличие през 1992 г. в 22-ро СОУ „Г.С.Раковски“. През 1998 г. завършва също с отличие Медицина в Медицински университет гр. София. Непосредствено след дипломирането си до м.януари 2000 г. работи като Лекар-изследовател в Институт по експериментална морфология и антропология на БАН. След спечелване на конкурс за асистент, от м.януари 2000 г. е в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ-София, където последователно става старши и главен асистент. През м.ноември 2003 г. придобива специалност Медицинска паразитология, а през м.декември 2009 г. придобива втора специалност Инфекциозни болести. М.юли 2015 г., д-р Янчева защитава успешно дисертационен труд на тема „Усложнения на антиретровирусната терапия при ХИВ позитивни пациенти”. От 2008 г. д-р Янчева е лекар в Отделението за придобита имунна недостатъчност на СБАЛИПБ“Проф.Ив.Киров“, като от м.януари 2017 г. е Началник на същото отделение. Научната дейност на д-р Нина Янчева-Петрова включва 60 публикации в български и чуждестранни списания, участие в 6 учебника и над 60 участия в национални и международни конгреси и конференции. Има проведени обучения в областта на ХИВ/СПИН във Франция, Беларус, Хърватска, Германия и др.

Опит

Началник ОПИН
1000, София, България, София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 17
aniretroviral therapy.docx