За мен

Над 160 публикации в областта на анестезиологията и неврореанимацията, 5 - в престижни чужди списания. 50 публикации в ежедневници. Аспиранти 7, от които 2-ма хабилитирани. 16 рецензии за докторантури и хабилитации

Образование:1973 г. – висше образование по медицина, Медицинска академия, ВарнаСпециализации:1978 г. – специалност „Анестезиология и реанимация”

1989 г. – научна степен “доктор по медицина”

1998 г. – научно звание “доцент”

2001 г. – курс по въпросите на сепсиса - St. Johns College Aooenbrook's Hospital, Великобритания

2001 г. – свидетелство за професионална квалификация “Здравен мениджмънт”, Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов

2002 г. – курс „Intensive Care and Emergency Medicine March”, Белгия

2002 г. – курс „European Academy of Anaesthegiology profl. Coriot MD, Pregiobut. European Pocihy Anaestesiologists, Франция

2002 г. – курс „Anesthesia and Neuro Critical Cor”, Германия

2005 г. – курс за борба със сепсиса, чрез препарати, продукт на генното инженерство, Словения

Професионално развитие:1974 г. - ординатор по хирургия, профил анестезиология Окръжна болница, Толбухин

1979 г. – завеждащ реанимация в ОБ, Толбухин

1984 г. – н.с. III ст. в НИО на НИНПН на МА

1986 г. – н.с. II ст. в НИО на Клиника по неврология и невро- хирургия МА на УБ “Ц.Йоанна”

1989 г. – н.с. I ст. в НИО на Клиника по неврология и НХ на УБ “Ц.Йоанна”

1998 г. – “доцент”

1998 г. – началник на КАИЛ – МБАЛ “Ц.Йоанна”, София

1999 г. – зам.- директор по медицинските дейности и началник на КАИЛ и Операционен блок на МБАЛ “Ц.Йоанна”. Началник КАИЛ в МБАЛ “Ц. Йоанна”

2004 г. – член на Специализирания научен съвет на МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Член на специализирания научен съвет по хирургия, анестезиология, урология, ортопедия при ВАК

2005 г. – научна степен „доктор по медицина”

2007 г. – научна звание „професор”

2010 г. – председател на Етична комисия по донорство и трансплантации към МЗ

Регистрация:Български лекарски съюз

Членство:

 • Зам.-председател на Дружество по ентерално и парентерално хранене (2008 г.)
 • European Society of Anaestheologists - Brussels
 • Зам.-председател на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение на България
 • Член на Дружеството по неврология
 • Член на Bulspen
Участие в научни форуми и публикации:Над 160 публикации в областта на анестезиологията и неврореанимацията, 5 - в престижни чужди списания. 50 публикации в ежедневници.

Аспиранти 7, от които 2-ма хабилитирани

16 рецензии за докторантури и хабилитации

Основни монографии:

 1. Смилов, Карадимов и съавтори, Наръчник по анестезиология и интензивно лечение /практическо ръководство/, Мед. изд. “Арсо”, С., 2000 г., стр. 290–307.
 2. Златков, Н., Е. Петронов, Цанков, Карадимов и кол. – “Терапия на кожните и полово предавани болести”, МИ “Арсо”, 2000 г., стр. 100–103.
 3. Белитова, М., Д. Карадимов “Анестезиология, имунология и Чернодробна трансплантация”, С., МИ “Арсо”, 2001 г.
 4. Смилов, Карадимов “Наръчник по интензивна медицина”, МИ “Арсо”, С., 2004 г. стр. 421-433; 567–579; 688–700.
 5. Учебник по хирургия, под ред. на проф. Д. Дамянов
 6. Локо-регионална анестезия в амбулаторната хирургия, Карадимов и съавт., рец. проф. Смилов, 2003 г. изд. “Световен търговски център”, бул. “Драган Цанков”№36, YSB № 954- 900- 23- 7-3.
 7. “Справочник за доболнична специализирана помощ”, под редакцията на доц. Гео Нешев, С., 2005 г., изд. “Знание”.
 8. “Анестезиологично-правни проблеми при отнемане на съзнание”,Карадимов и съавтори, 2007 г. Рецензенти - проф. Смилов, доц. Зиновиева.

Ръководител е на успешно защитили 3-ма аспиранти, 2-ма в процес на защита

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Работи с осигурител