За мен

Проф. Момеков д.ф. е председател на Българското научно дружество по фармация и ръководител на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” при Фармацевтичен факултет на МУ, София.

 • Професор (от 2014), доцент (2011-2014), главен асистент (2007-2011), ст. асистент (2003-2007), асистент (1999-2003).
 • Има магистърска степен по фармация от 1998 г., а през 2003 г. придобива специалност по клинична фармация (ФФ, МУ-София). През 2007 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по научна специалност:
  Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” с шифър 03.01.24.
 • Преподава задължителните дисциплини-„Фармакология”, „Фармакотерапия”, „Проблемни случаи във фармакотерапията” както и свободно избирателните дисциплини „Химиотерапия”, „Клетъчна и молекулярна фармакология”. 
 • Специализации и квалификационни курсове (извън придобитата специалност “Клинична фармация” по линия на СДК).
  Курс за следдипломна квалификация „Въведение в педагогиката”. Медицински факултет, МУ-София, 24.01.2000 г. – 04.02.2000 г.
  Специализиран курс “New PCR Technologies and Optimization Strategies” Eppendorf-Netheler-Hinz GmBH Marketing Training Center, София, юни, 2000 г.
  SOCRATES Intensive Program: “Liposome Technology and Application in Therapeutics”, Patras University, гр. Патра, Гърция, 1-11 септември 2003 г.
  ЕUROTOX Education Course „Basic Toxicology”, Боровец, 18-24 март, 2006 г.
  Курс за следдипломно обучение „Въведение във флоуцитометрията”, Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести, София, 13-15 април, 2010 г.

Опит

Преподавател
1000, София, България, ул. Дунав 2

Образование

Фармакология
Фармация

Специалности

Фармакология
Клинична фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски
португалски

Поканете ваши колеги в CredoWeb