За мен

Владеене на: абдоминална Доплер ехография; ендоскопска ехография; контрастна ехография; хидроколонна ехография; ендоректална и ендовагинална ехография

Образование:

 • 1974- 1980 г. - висше образование по медицина, Медицински факултет, София

Специализации:

 • 1987 г. - специалност по „Вътрешни болести”
 • 1989 г. - специалност по „Гастроентерология”
 • 1997 г. - доктор по медицина;
 • 2002 г. - хабилитация - доцент
 • 2010 г. - доктор на медицинските науки;
 • 2012 г. - хабилитация - професор
 • 2012 г. - мaгистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”
 • Специализации в Чехия; Унгария; Гърция; Холандия

Регистрация:

 • Български лекарски съюз – Медицински университет, София

Професионално развитие и научно звание:

 • 1980-1983 г. - лекар –ординатор – вътрешно отделение, Самоков
 • 1983 г. и досега - УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”, Клиничен център по гастроентерология, Клиника по гастроентерология
 • 1987 г. - старши асистент; 1989 г. - главен асистент
 • 2003 г. и досега – началник на второ отделение в Клиника по гастроентерология
 • 2009 – 2011 г. и от 2013 г. – зам.-председател на борда на УМБАЛ «Ц. Йоанна-ИСУЛ»
 • 2010 - 2012 г. – национален консултант по гастроентерология

Основни интереси и специфични професионални умения:

 • Колопроктология: определяне на стадий и прогноза при колоректален карцином; възпалителни чревни заболявания; патология на аноректума; туморна ангиогенеза;
 • панкреатология: остър, хроничен панкреатит
 • хепатология: метаболитни цирози
 • Владеене на: абдоминална Доплер ехография; ендоскопска ехография; контрастна ехография; хидроколонна ехография; ендоректална и ендовагинална ехография при патология на ректума и периректалното пространство; функционалнo изследване на аналния сфинктерен апарат;

Членства:

 • Член на ръководството на Научното дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и ехография
 • Член на Интернационална асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (IASGO)
 • Член на ECCO (Европейска Крон колит организация)
 • Член на ЕASL (Eвропейската асоциация по изучаване на черния дроб)

Участие в научни форуми и публикации:

 • Над 190 публикации в чужди, български списания (120) и участия в монографии, национални и международни конгреси и конференции
 • Референт на списание “Digestive Diseases and Sciences”
 • Член на редакционна колегия на сп. “Бълг. хепатогастроентерология”

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител