За мен

Тесни практически, научни интереси и умения: Заболявания на тънкото черво, Колопроктология, Възпалителни чревни заболявания (IBD);

Образование, специализации:

  • 1988 г. - Медицински Университет -София
  • 1994 г. - Специалност „Вътрешни болести”
  • 1997 г. - Специалност „Гастроентерология и диететика”
  • 1997 г. – Специализация по гастроентерология в Холандия
  • 2011 г. – Придобита образователна и научна степен „Доктор”. Тема на дисертационния труд: „Фекален калпротектин – неинвазивен маркер за оценка на чревното възпаление”


Професионално развитие:

  • от 1996 г. досега - Университетска МБАЛ „Царица Йоанна”, Клиника по гастроентерология - главен асистент
  • 1995 - 1996 г. - Ординатор -терапевт в Звено за спешна и неотложна медицинска помощ ІІІ-та МБАЛ -София.
  • 1988 - 1995 г. - участъков терапевт в Общинска поликлиника гр. Правец.

Тесни практически, научни интереси и умения: Заболявания на тънкото черво, Колопроктология, Възпалителни чревни заболявания (IBD); Тънкочревна аспирационна биопсия, Водороден дихателен тест, изследване на фекален калпротектин, ФКС, полипектомия

Публикации и участия в научни форуми: над 30 статии в български и чуждестранни научни списания и над 20 участия в национални и международни конгреси и симпозиуми


Членства:

  • Българско дружество по гастроентерология
  • Български клон на Европейската организация за болест Крон и улцерозен колит

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием