За мен

Професор, д-р на медицинските науки Искрен Коцев е ръководител на Клиниката по гастроентерология, МБАЛ „Св. Марина”, Meдицински университет, гр. Варна.

Професор, д-р на медицинските науки Искрен Коцев е дългогодишен ръководител на Клиниката по гастроентерология, МБАЛ „Св. Марина”, Meдицински университет, гр. Варна. 

Завършил е Медицински университет - София през 1974 година.

През 1978 г. добива специалност "Вътрешни болести" в МУ - Варна, а три години по-късно - "Гастроентерология" в МУ - София.

От 1994 до 1998 г. специализира последователно в Мeдицински факултет, Clinic of Gastroenterology, Zurich, Switzerland,Mount Sinai Hospital, Prof. Jerome D. Waye, New York, USA,

Medical Faculty, Clinic of Gastroenterology, Besançon, France и University Hospital Eppendorf, Hamburg, Germany, Prof. Nib Sohendra.

От 1975 до 1978 г. е лекар в отделението по вътрешни болести в Окръжна болница - Добрич. До 1993 г. работи в клиниката по пропедевтика на вътрешните болести към ВМИ - Варна (филиал Добрич) като от 1987 до 1993 г. ръководи клиниката, а в следващата 1 година и клиниката по гастроентерология в Окръжна болница Добрич.

От 1995 г. е ръководител на клиниката по гастроенетролигя в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.

През 1987 г. става доктор по медицина, през 1987 г. - доцент, а от 2008 г. д-р Искрен Коцев става доктор на медицинските науки и професор.

Проф. Коцев членува в редица български и международни престижни научни дружества:

Българско научно дружество по гастроентерология – член на ръководството

Българска асоциация по ултразвук в медицината

Международна асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO)

Българският клон на Международниата асоциация на хирурзите и гастроентеролозите

European Association for the Study of the Liver

European Society of Gastrointestinal Endoscopy

European Crohn`s & Colitis Organisation

American Gastroenterological Association

Последни публикации:

Алкохолът е вреден във всяка доза

www.kotzev.info

ЗА КЛИНИКАТА:

2 стаи за интензивно обслужване
9 болнични стаи

Болести на ГИТ по КП № 27, 26, 28, 29, 30; болести на черния дроб и жлъчно-панкреасната система по КП № 32, 33, 34, 35, 36

Лечение на ГЕРБ, рефлуксен езофагит, язвена болест, мотилитетни заболявани на хранопровода, хроничен гастрит, инфекция с НР, възпалителни болести на червата – язвен колит и болест на Крон, микроскопски колит, пострадиационен колит, исхемичен колит, дразнимо дебело черво, чревна и стомашна полипоза, глутенова ентеропатия, холецистити, холангити, панкреатити – остри и хронични, хронични вирусни и невирусни хепатити, болест на Уилсън, НАСХ, АСХ, чернодробна цироза и нейните усложнения ,неопластични болести на храносмилателната система и др.

Лекарски екип: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. - ръководител Клиника по гастроентерология
Доц. д-р Мария Василева Кателиева, д.м. – доцент към Клиниката по гастронтерология
д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова - гл. асистент
д-р Антония Йорданова Атанасова - гл. административен асистент
д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова - гл. асистент
д-р Иван Борисов Шалев - гл. асистент
д-р Ирина Иванова Иванова, дм – гл.асистент
д-р Милко Божидаров Мирчев, дм – гл.асистент
д-р Павлина Бойкова
д-р Юри Газиев Обучение на студенти и/или специализанти по: Учебната програма на УНС по гастроентерология, хепатология и хранене (чиято база е Клиниката по хепатогастроентерология) включва: обучение по вътрешни болести и гастроентерология на студентите по медицина от МУ - Варна, от V и VІ курс; СИД – Ултразвукова диагностика в гастроентерология; следдипломна квалификация на лекари по вътрешни болести, гастроентерология, хепатология, диететика, ехография и ендоскопия; обучение по диетология, лечебно хранене и броматология на медицински сестри, акушерки от факултет Обществено здравеопазване и помощник-фармацевти от Медицинските колежи. История на клиниката: Клиниката по гастроентерология и нефрология е основана през 1973 г. в рамките на Катедрата по вътрешни болести при ВМИ, гр. Варна. През 1976 г. се обособява самостоятелна Клиника по гастроентерология към обединената Катедра по вътрешни болести. Проф. д-р Константин Койчев е ръководител на Катедрата и Клиниката по гастроентерология до 1977 г. Първи сътрудници в клиниката са д-р Иван Цончев и д-р Георги Върбанов. Д-р Ив. Цончев е доцент от 1978 г. и ръководител от 1979 - 1987 г. на Катедрата по ПВБ във Филиала на университета в гр. Добрич.
През 1977 - 1994 г. ръководител на Клиниката по гастроентерология е проф. д-р Г. Върбанов (доцент от 1981 г. и професор от 1989 г.). Под негово ръководство се развива голям спектър от изследвания и манипулации – горна ендоскопия, ехография, сляпа чернодробна биопсия, тънкоиглeна аспирационна биопсия, цитологична диагностика в гастроентерологията, лабораторни проучвания на нарушенията в липидната, въглехидратна и белтъчна обмяна и др. През този период защитават кандидатски дисертации д-р Ев. Русинов (1941-1995 г.) и д-р Ив. Данев (временно изпълняващ длъжността ръководител на клиниката през 1994-1995 г.). Последователно през годините като асистенти към Клиниката постъпват д-р Вяра Глинкова, д-р Мария Атанасова, д-р Миглена Стамболийска, д-р Трайчо Траев, д-р Диана Ганчева, д-р Антония Атанасова, д-р Иван Шалев, д-р Ирина Иванова, д-р Милко Мирчев, като всички са главни асистенти и специалисти по вътрешни болести, гастроентерология и диететика.
От 1995 г. ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология е проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н.
В ежедневната клинична практика са въведени следните методи: фиброколоноскопия, ендоскопска полипектомия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, папилосфинктеротомия, аргон-плазмена коагулация, кардиопневмодилатация, склерозиране и лигиране на варици на хранопровода, доплерова сонография на черен дроб и коремни органи, контрастно-усилена ехография, високочестотна термоаблация на тумори на черния дроб и др. Създават се и се доразвиват регистри към клиниката по най-важните гастроентерологични болести: полипозен регистър с водещ специалист проф. И. Коцев; регистър на болните с Баретов хранопровод и ГЕРБ с водещ специалист доц. д-р М. Атанасова; регистър на възпалителни болести на червата с водещ д-р А. Атанасова; регистър на ерозивни пептични стомашни увреждания с водещ д-р М. Стамболийска; хепатологичен регистър с водещи специалисти проф. д-р И. Коцев, д.м.н. и д-р Ирина Иванова, д.м. Клиниката е център за провеждане на различни мулти- и моно- центрични проучвания на ефективността и безопасността от приложението на нови медикаменти в лечението на болестите на гастроинтестиналния тракт и черния дроб.
Първоначално клиниката е разкрита в ПОКБ, гр. Варна, а от 01.10.1986 г. е пребазирана в Терапевтичната болница (сега УМБАЛ “Света Марина”). Клиниката разполага със стационар с 32 легла, ендоскопски, ехографски и консултативен кабинети. Прилагат се всички съвременни диагностични и терапевтични методи - горна и долна ендоскопия, терапевтична ендоскопия (пневмодилатации на стенози на горен и долен ГИТ, склерозиране на варици), аргон-плазмена коагулация на Баретов хранопровод, полипектомия на стомашни, дуоденални и дебелочревни полипи, абдоминална ехография, интервенционална ехография - ТАБ на лезии в абдомена, контрастно усилен ултразвук, дренаж на кисти, алкохолизация на чернодробни тумори, високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, доплерова сонография, сляпа чернодробна биопсия, вирусологични и имунологични изследвания при чернодробни заболявания, генетични изследвания при тумори на дебелото черво, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и папилотомия. Клиниката е включена в национални програми за лечение на хроничните вирусни хепатити, ПБЦ, болест на Уилсън, възпалителни чревни заболявания.
В клиниката работят трима лекари защитили докторантури под ръководството на проф. д-р И. Коцев, д.м.н. – доц. д-р Мария Атанасова, д.м., д-р Ирина Иванова, д.м. (защитила докторска теза успешно през 2004 г.) и д-р Милко Мирчев, д.м. Освен тях работят и трима докторанти – д-р Деница Дукова, д-р Соня Банова и д-р Августина Георгиева.
Д-р Миглена Стамболийска-Николова, д-р Антония Атанасова и д-р Диана Ганчева-Томова са разкрили процедури за защита на докторска дисертация, която предстои в скоро време.
Всички сътрудници на клиниката членуват в Българското научно дружество по гастроентерология със секции по ендоскопия и ехография, като проф. д-р И. Коцев, д.м.н. участва и в неговото ръководство. Лекарите от клиниката членуват в различни международни организации като: IASG (Международна асоциация на хирурзи и гастроентеролози), EASL (Европейска асоциация за изследване на черния дроб), ECCO (Европейската Крон-колит организация), OESSO (Организация за проучвания на болести на хранопровода), ESGE (Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия), AGA (Американска гастроентерологична асоциация) и др. Друга информация: Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:

Необходими клинични изследвания при постъпване на пациентите в Клиниката по гастроентерология са -

  • при планов прием на пациенти, необходимите предварителни изследвания се назначават от консултиращия лекар в Приемно-консултативния кабинет на клиниката по преценка, според състоянието на пациента и клиничната пътека;
  • задължителни изследвания са по КП № 28 – кр.група;
  • задължителни изследвания са по КП № 29 – копрологично изследване;
  • задължителни изследвания са по КП № 30 и налична диария – копрологично изследване;
  • задължителни изследвания са по КП № 32 – кр.група и рьо графия на бял дроб и сърце;
  • задължителни изследвания са по КП № 34 – кр.група;
  • задължителни изследвания са по КП № 35 – HВsAg, HВeAg, анти HВe, анти НВс total, анти HDV, анти НСV


За контакти: Проф. Д-р Коцев, д.м.н.: тел./факс 052/302 891; kotzev@mnet.bg; 0888/924587
ст.мед.сестра – Таня Спасова, сл.тел. 052/978 249
манипулационна – тел. 052/978 249


Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
35952302891
Лечение на болестите на стомашно-чревния тракт, диагностика и лечение на хепатит В и С, цироза и др. заболявания
Дни за консултация

Сряда

14:30 - 16:00

Платен прием
Проф. Искрен Коцев дмн създаде статус
2020
Поздравления!
Проф. Искрен Коцев дмн създаде публикация
2019
Инфекцията с Helicobacter pylori като преканцероза на стомаха
default image
Инфекцията с Helicobacter pylori като преканцероза на стомаха

Презентацията от Национална конференция по гастроентерология с международно участие "Преканцерози...

Публикации

Инфекцията с Helicobacter pylori като преканцероза на стомаха
Публикация
Инфекцията с Helicobacter pylori като преканцероза на стомаха
Проф. Искрен Коцев: При бременност проверете и черния дроб
Публикация
Проф. Искрен Коцев: При бременност проверете и черния дроб
Проф. Искрен Коцев дмн създаде публикация
2015
Проф. Искрен Коцев: При бременност проверете и черния дроб
default image
Проф. Искрен Коцев: При бременност проверете и черния дроб

Един път в годината всеки здрав човек трябва да си направи чернодробни изследвания – кръвни и ехо...