За мен

Завършила МУ – Плевен, специализация по Обща медицина. Докторантура за Научно-образователна степен „доктор”, Дисертационен труд на тема „Работата на екипите на Общопрактикуващия лекар-организационни и междуличностни аспекти”,Медицински Университет- Плевен

Академични позиции:

 • 2000-2003г. Редовен докторант към Висш Медицински Институт - Плевен
 • 2003-2004г. Асистент, Висш Медицински Институт – Плевен
 • 2004-2006г. Старши асистент, Медицински Университет - Плевен
 • 2006 – 2011г. Главен асистент, Медицински Университет – Плевен
 • 2011г. – Доцент, Медицински Университет – Плевен

Специализации:

 • курс "Въведение в педагогиката", ВМИ – Плевен (2001г.)
 • курс "Качество на Общата медицинска помощ" ВМИ-Пловдив (2001г.)
 • курс „Приложение на статистиката към биологични и медицински обекти”, ВМИ – Плевен (2002г. )
 • Тренинг по комуникативни умения, ВМИ – Плевен (2002г.)
 • Специалност Обща медицина (2003 г.)
 • курс „Компютърна техника и технологии” (2006г.)
 • „Съвременни образователни стратегии и технологии”дирекция „Висше образование” (2011г.)
 • курс „Вътрешни одитори на системи за управление на качеството (БДС ENISO 9001:2008 и БДС ENISO 19011:2011) (2012 г.)

Преподавателска дейност:

 • Занятия и лекционен курс със студенти – магистри от специалност ”медицина” (факултет „Медицина”) българоезиково и англоезиково обучение по дисциплините: „Обща медицина” и „Комуникативни умения”
 • Занятия и лекционен курс със студенти – бакалаври от специалност „медицинска сестра” и „акушерка” (факултет „Здравни грижи”) по дисциплините: „Първични здравни грижи” и „Комуникативни умения”
 • Лекционен курс със студенти – бакалаври от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве” (факултет „Обществено здраве”) по дисциплината: „Комуникативни умения”
 • Лекции и семинари със специализанти по обща медицина в Модул1 от специализацията им: „Основи на общата медицина”

Научни интереси:

 • Работа в екип и решаване на конфликти в Първичната медицинска помощ,
 • Мениджмънт на Общата медицинска практика,
 • Стресогенни фактори и мотиватори за работа в общата медицинска практика,
 • Качество на обучението по Обща медицина
 • Съавтор в учебник "Актуални аспекти на общата медицинска практика"том І, автор и съавтор на редица научни публикации в областта на Мениджмънта на Първичната здравна помощ, задачите на общопрактикуващите лекари и обучението по Обща медицина, участник в национални и международни научни конгреси и конференции

Членство в научни и обществени организации:

 • Член на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA)
 • Член на Европейската Академия на обучителите по Обща практика и Семейна медицина (EURACT)
 • Член на Българския лекарски съюз