За мен

Ръководител сектор "Медицинска генетика" при МУ-Плевен и началник на МДЛ по медицинска генетика при УМБАЛ-Плевен. Завършила Медицинска Академия София (1975), специалности: „Медицинска биология” (1981) и „Медицинска генетика” (1985).

Академични позиции:

 • Асистент по медицинска генетика (1976), старши асистент (1982), главен асистент (1982) в катедра „Биология” – ВМИ – Плевен
 • Ръководител на Медико-генетичния консултативен център при ВМИ-Плевен (1990 – 1997).
 • Ръководител на катедра „Медицинска генетика”(1997 – 2001).
 • Ръководител на сектор „Медицинска генетика” при катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика” (от 2001 и понастоящем).
 • Научен секретар на МУ-Плевен.
 • Член на Академичния съвет на МУ- Плевен,
 • Член на Факултетния съвет на МФ и на други съвети и комисии към МУ –Плевен.
 • Член на държавна изпитна комисия за специалност „Медицинска генетика”.

Преподавателска и научна и дейност:

 • Пълни лекционни курсове по Медицинска генетика за студенти : магистърска степен - специалност „Медицина” (българоезично и англоезично обучение) ; бакалавърска степен – специалности „Медицинска сестра” и „Акушерка” , както и специалност „Медицински лаборант” в Медицински колеж – Плевен.
 • Ръководител на специализации по Медицинска генетика.
 • Ръководител на тематични курсове за следдипломно обучение на лекари от други клинични специалности по Медицинска генетика
 • Съавтор на учебник по медицинска генетика за студенти по медицина и специализиращи лекари (2007) ;
 • Съавтор на учебни помагала (печатни и компютърно базирани на български и английски език) за студенти и специализиращи лекари , озаглавени „ ДНК – анализ в клиничната практика (2005).
 • Участие в два международни пилотн проекти за развитие и подобряване на професоналното обучение, по програмата на Европейския съюз „Leonardo da Vinci”: „Подобряване на практическите умения по молекулярна биология в медицинското обучение” (2000) и „ Система за обучение през целия живот: „Храненето на нивото на клетъчната медицина” (2003)
 • Участие в проект за мобилност по програмата „Leonardo da Vinci” на ЕС : „Подобряване на професионалните умения на преподавателите от ВМИ-Плевен, участващи в обучението на англоговорящи студенти по медицина” (2000).
 • Науни публикации в български и чуждестранни научни списания – над 100.
 • Участия с над 100 доклади и постери в научни форуми у нас и чужбина.
 • Участия в национални научни проекти, финансирани от МОН - 3 бр.
 • Участия в научни проекти, финансирани от МУ-Плевен - 8 бр
 • Научен ръководител на докторанти
 • Рецензент на научни проекти и статии.
 • Член на Научни журита като рецензент за ОНС «Доктор» и на Научни журита за академична длъжност «Доцент».
 • Член на редакционния съвет на научното списание “Journal of Biomedical and Clinical Research” – MedicalUniversity –Pleven.

Научни и професионални интереси:

 • Генетични причини за вродените аномалии, дисморфичните синдроми, мъжкия и женски инфертилитет, умственото изоставане.
 • Клинико-генетични проучвания при семейства с репродуктивни неудачи и такива с различни наследствени заболявания.
 • Генетичен регистър, генетично консултиране и пренатална диагностика при семейства с вродена и наследствена патология.
 • Пренатален биохимичен скрининг за вродени аномалии на плода.
 • Цитогенетични изследвания при онкохематологични заболявания.
 • Изследване на генетични фактори за тромбофилия.
 • Генетични причини за рака на млечната жлеза.

Членство в научни организации:

 • Българско научно дружество по човешка генетика
 • Българско научно дружество по акушерство и гинекология
 • Българско научно дружество по педиатрия
 • Българско научно дружество по хематология
 • Асоциация пренатальной диагностики-Украина
 • Европейска асоциация по човешка генетика
 • Съюз на учените в България.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Климент Охридски, 1
35964884184
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Четвъртък

00:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска генетика и ембриология

Специалности

Медицинска генетика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb