Опит

Експерт управление на човешки ресурси
1421, София, България, бул. Черни Връх 14, бл. 3

Сертификати

ПВТР-00-03- Правилник за вътрешния трудов ред-версия 2
2018-08-21

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb