За мен

Доц. д-р Тодор Черкезов,дм

Роден е на 12 май  1956 г. в гр. Кърджали. Завършва медицина във ВМИ-гр.Пловдив. Специализира кожни и венерически болести в Медицинска академия – София. Практикуващ лекар в МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски "АД, гр.Кърджали като ординатор и началник отделение. Носител е на специалната награда на Българското дерматологично дружество на името на проф.П.Попхристов за развитието на дерматологията в РБългария.

От 1996 до 2005 г. е председател на Регионалната колегия на БЛС в гр.Кърджали.

Участва активно във всички етапи на здравната  реформа в региона и в страната.

През 2003г. е удостоен  със званието „Лекар на годината” на областно ниво, а  през  2006г. получава националното отличие „Лекар на годината - 2006”  на БЛС.

През 2002година  поема ръководството на областната болница в Кърджали и е неин изпълнителен директор вече 15 години. С неговото име се свързва съвременния етап от развитието на лечебното заведение - на преструктуриране, модернизация и постигане на добри медицински и икономически резултати.

Магистър по здравен мениджмънт от 2005г.- ФОЗ, Медицински  университет гр. София. През 2007 г  получава званието "Мениджър на годината"и  диплом  за заслуги в управлението на здравеопазването - номинация на в-к „Форум медикус”.

През 2010г. защитава образователна и научна степен - доктор по социална медицина и организация на  здравеопазването и фармацията във  Факултета по обществено здраве -МУ- София.  През 2015г. с  решение на Академичния съвет на Медицинския университет  гр. София, на д-р Тодор Черкезов, д.м. е присъдено научното звание доцент  .

Доц. д-р Тодор Черкезов,дм  е  член на Съюза на учените в България.

Има над 50 съобщения  и  публикации в наши и чуждестранни   научни издания и издадени  три  книги: „Бит, традиции и здраве на населението от Източните Родопи” , „Пътят към юбилея” и „Регионални здравни приоритети”.

За първи път в страната въвежда система за управление на качество ISO в областна болница и получава международен сертификат за дейността.

Участва в разработването и реализирането на проекти по оперативните програми на ЕС и трансграничното сътрудничество.

Доц. д-р Черкезов присъства активно в обществения живот  на област Кърджали и община Кърджали. Председател  е на Областния съвет на БЧК, секретар на Обществената коалиция за здраве, бил е общински съветник -1992-2002г.  Носител е  на почетното звание”Мултикултурният човек” за доказана етническа, културна и религиозна толерантност.

Той е сред учредителите на Националното сдружение на областните болници в България и председател на Контролния съвет.

Член е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт. Носител на най-високото отличие на сдружението – здравен политик,мениджър -2012г.

Доц. д-р Черкезов,дм  участва в различни международни прояви и конгреси.Член е на Борда  на Югоизточноевропейския медицински форум .Отличен е със    специалната  награда - "За забележителен принос в развитието на ЮЕМФ"- 2014г.

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ

(НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 2002-2016Г.)

 1. Черкезов, Т., Здравеопазване и национална сигурност, Сборник „Синергетична парадигма на националната сигурност”, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2002г., стр.209 - 218
 2. Черкезов, Т., Развитие на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД гр.Кърджали в условия на реформа- анализ на натрупания опит през периода 2001-2005 год., сп. „Здравен мениджмънт” 2006г., том 6, №2, стр.41- 45
 3. Черкезов, Т., Опит за разрешаване на конфликтологичните проблеми в областно лечебно заведение, Сборник „Конфликтология и съвременност” бр.1, 2006г., София, стр.167-169
 4. Черкезов, Т., Приложение на етичните принципи в областна болница – регион Кърджали, Сборник „Етика в българското здравеопазване”, София, 2007г., стр.281- 284
 5. Д.Шопов, Б.Торньова и Т.Черкезов, Проучване удовлетвореността на пациентите от качеството на медицинското обслужване, сп. „Медицински преглед” - Медицински мениджмънт и здравна политика 40, 2009, №1,стр. 3-13
 6. Черкезов, Т., Нерешени стратегически дилеми в здравеопазването, пораждащи конфликти, Сборник „Конфликтология и съвременност”, бр.1(3), 2008г., София, стр. 125 – 130
 7. Черкезов, Т., С.Чауш, Анкетно проучване сред пациенти за приложение на етичните принципи в медицината в работата на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД, гр.Кърджали, Сборник „Науката в условията на глобализация”, издание на СУБ - клон Кърджали, научни трудове, том ІІІ, част І, 2008г., Кърджали, стр. 248 - 253
 8. Бианка Торньова, Тодор Черкезов, Мотивация за учебна дейност на студентите от специалност „Управление на здравните грижи” в условията на продължаващото образование, сп. „Управление и образование”, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2009г., кн.3, том.5 стр. 100 -104
 9. Bianka Tornyova, Todor Cherkezov, Health and health behavior in the contex of specific cultural and religious traditions, 5 th Balkan congress on the historyðics of medicine abstract and proceedings book,   ISBN: 978-975-420-871-9, 11-15 october 2011, стр. 325 - 330
 10.  Bianka Tornyova, Todor Cherkezov, Selma Chaush, Behavior styles in conflicts in health care organizations, Public health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross – border Collaboration in Times of financial Crisis, ISBN: 978 -960- 02- 2630- 0, Papazissispublishers, Athens, 2011, стр. 645 – 653
 11.  Черкезов, Т., Д.Калайджиев, Динамика на стойността на оловни аерозоли в атмосферния въздух на град Кърджали през 2001-2011г. -  екологични и медицински аспекти, Първи национален конгрес по превантивна медицина,3-4 октомври 2011г., Кърджали, сп. „Превантивна медицина”, стр.34-35, 2011г.
 12.  Черкезов, Т., Движение на пациентите в болницата като управленски процес, юбилейна научна конференция „Областна болница – регионален модел за качествено лечение и модерно управление” – 25-26 октомври 2012г., Кърджали, Сборник доклади 2013г., стр.293-300
 13.  Бианка Торньова, Тодор Черкезов, Проучване удовлетвореността на болнични мениджъри от педагогически курс за обучение на студенти и специализанти в системата на здравеопазването, Юбилейна научна конференция „Областна болница – регионален модел за качествено лечение и модерно управление” – 25-26 октомври 2012г., Кърджали, Сборник доклади 2013г., стр. 167-173
 14.  Черкезов, Т., Удовлетвореност на пациентите от болнично лечение    /социологическо  проучване/, сп. „Медицински меридиани”, бр.3, 2013г.,  стр. 8-14
 15.  Черкезов, Т., Б.Борисова, Регионалните здравни приоритети – специфично отражение на националната здравна политика,  сп. „Медицински меридиани”, бр.3, 2013г., стр. 34-39
 16.  Черкезов, Т., Ключови механизми за подобряване на качеството в здравеопазването, сп. „Медицински мениджмънт и здравна политика”, МУ - гр. София, година XLІV, бр.2, 2013г., стр. 48-60
 17.  Черкезов, Т., Анкетно проучване за сексуалната култура сред подрастващите, сп. „Здравна политика и мениджмънт”, 2013г., №1, стр. 3-5
 18. Черкезов, Т., Трите ключа на промяната /Трите К/, Кръгла маса, МУ - София - ФОЗ, 10.04.2013 г., Българско списание за Обществено здраве Официално издание на Националния център по Обществено здраве и анализи, 2014 г.,том 6, кн.1
 19.  Б. Торньова, Т.Черкезов, Обучение на медицинските специалисти от болниците на Комотини и Кърджали по проект за трансгранично  сътрудничество, сп. Health.bg  за здравна политика и медицина, бр.7/2013г., стр.57
 20.  Черкезов, Т., Справедливост и ефективност на болничното финансиране, ІV международен конгрес на югоизточноевропейския медицински форум /ЮЕМФ/, 11-15.09.2013 г., Порторож, Словения, Сборник доклади,  стр.105
 21.  Черкезов, Т., Етични проблеми в медицинското обслужване при пациенти в напреднала възраст, Девета национална конференция по етика с международно участие, София, 25-26 октомври, 2013г., Европейските етични стандарти и българската медицина, Сборник статии, София, 2014г., стр.440 - 444
 22.  Черкезов, Т., Влияние на възрастта върху хоспитализираната заболеваемост, Пета национална конференция по превантивна медицина 13-15.ХІ.2013г., Сливен , сп. Превантивна медицина, III ,2014, 1/6/
 23.  Черкезов, Т., Стареене  и кожа , сп. Health.bg  за здравна политика и медицина, бр.9 / 2013г. ,стр.30-32
 24. Черкезов, Т., Мениджърът лидер – възможна реалност или реална   невъзможност,сп. Health.bg  за здравна политика и медицина,  бр.2/2014г.,стр.52-53

25. Черкезов, Т., Ив.Робов,   Влияние на социално-икономическите фактори върху   регионалните  демографски характеристики,  Форум  26-27 февруари 2014г. „Демографската ситуация и развитието на България”на  ИИНЧ при БАН,  Сборник доклади ,  стр.427 -437

26. Б. Борисова, Т.Черкезов, В.Борисов,  Нарастваща  роля на  мотивационната култура в здравния мениджмънт, Пети международен  медицински  конгрес – Охрид 10-14.ІХ.2014г.

27. Черкезов, Т., Б.Торньова, Оценка на мениджмънта и лидерството в    управлението на  МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” - АД гр. Кърджали, 2-3.Х.2014, СУБ –Кърджали , Научни трудове, том V стр. 274-282

28.Ж. Чакърова- Шукерска ,  Т. Черкезов, 100 години от основаването на първото дружество на Червения кръст в Кърджали – история и съвременност ,  2-3.Х.2014, СУБ –Кърджали , Научни трудове, том Vстр. 342-349

29. Черкезов, Т., Болницата като система и влиянието и върху ръководството и лидерството, Известия на  СУ –Сливен, том28, кн.1, 2014г., ст. 32-36

30.Черкезов, Т., Справедливост и ефективност на болничното финансиране,  списание " Здравна политика и мениджмънт" бр.2 /2015 стр.133-137

31. Т.Черкезов, Болничното здравеопазване в България –необходимост от структурни промени , сп. Health.bg  за здравна политика и медицина, бр.1/2015г.,стр.55-60

32 . Т.Черкезов, Профил на пациента в МБАЛ „ Д-р Ат. Дафовски” АД    гр.Кърджали ,  Българско списание за Обществено здраве Официално издание на Националния център по Обществено здраве и анализи, 2015 г.,том 7, кн.1

33.  Черкезов, Т., Инвестиционни проекти  в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали и приносът им за подобряване на общественото здраве –  списание " Медицински меридиани"  бр.1,2015г.,стр.22-26

34. Tzvetelina Mihailova, Svetoslav Garov, Desislava Todorova, Todor Cherkezov, Impact of psychological stability on managers’activities, Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers) 2016, vol.22, issue 4, page 1360-1363,  ISSN: 1312-773X

35. Raykova,E., M.Semerdjieva, G.Yordanov, T.Cherkezov, Dysfunctional effects of conflict in a healthcare organization, сп.Follia medica, бр.2, 2015г.,стр. 133-137

36. Черкезов, Т., Условия за развитие на здравен туризъм в област Кърджали, издание на СУБ, 2015г.

37. Кехайов, А., Т.Черкезов, Дискриминационни явления в медицинската практика, сп. Българско списание за обществено здраве, том 8, кн.1 , 2016г.

38. Черкезов, Т., Нарастваща необходимост от хосписи за възрастни пациенти в зависимо състояние, сп. Медицински меридиани, бр.1, 2016г., стр 36-41

39. Черкезов.Т, Разпространение, социално значение и борба с туберкулозата в регион Кърджали – 1912-2012г., сп.Асклепий, кн. №1 и №2, 2016г., стр.380-387

40.  Черкезов, Т., Светци лечители в църковната живопис на Средните Родопи, сборник Мултикултурният човек, том 2, стр. 143-163

41. Кехайов, А., Т.Черкезов , Нарастващата роля на Факултета по обществено здраве – МУ, София във формирането на нова генерация здравни политици, мениджъри и експерти в здравеопазването, изд. на Югоизточ ноевропейския медицински форум, Батуми ,2016      

                       ИЗДАДЕНИ КНИГИ

          Като автор:

 1. Бит, традиции и здраве на населението от Източните Родопи - 2011 г.
 2. Регионални здравни приоритети - 2013 г.

Като съавтор:

 1. Ръководство за специалиста по здравни грижи в МБАЛ „Д-р Атанас  Дафовски” АД  гр. Кърджали - 2011г.

Като съставител:

 1. Пътят към юбилея - 2012г.
 2. Хуманизъм, дълг, призвание – 100 години БЧК – Кърджали“ -2015г.
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
10 юли
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
9 юли

Публикации

Компетентна и откровена визия за предизвикателствата на болничния мениджмънт
Компетентна и откровена визия за предизвикателствата...
Публикация
БОЛНИЧНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ
В НОВИТЕ ПРОЕКЦИИ НА  
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
БОЛНИЧНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ В НОВИТЕ ПРОЕКЦИИ НА ОБЩ...
Публикация
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
доц. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
СТАРЕЕНЕ И КОЖА
Публикация