За мен

Проф. д-р Тодор Черкезов,дм
 

Роден е на 12 май  1956 г. в гр. Кърджали. Завършва медицина във ВМИ-гр.Пловдив. Специализира кожни и венерически болести в Медицинска академия – София. Практикуващ лекар в МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски "АД, гр.Кърджали като ординатор и началник отделение. Носител е на специалната награда на Българското дерматологично дружество на името на проф.П.Попхристов за развитието на дерматологията в РБългария.

От 1996 до 2005 г. е председател на Регионалната колегия на БЛС в гр.Кърджали.

Участва активно във всички етапи на здравната  реформа в региона и в страната.

През 2003г. е удостоен  със званието „Лекар на годината” на областно ниво, а  през  2006г. получава националното отличие „Лекар на годината - 2006”  на БЛС.

През 2002година  поема ръководството на областната болница в Кърджали и е неин изпълнителен директор вече 15 години. С неговото име се свързва съвременния етап от развитието на лечебното заведение - на преструктуриране, модернизация и постигане на добри медицински и икономически резултати.

Магистър по здравен мениджмънт от 2005г.- ФОЗ, Медицински  университет гр. София. През 2007 г  получава званието "Мениджър на годината"и  диплом  за заслуги в управлението на здравеопазването - номинация на в-к „Форум медикус”.

През 2010г. защитава образователна и научна степен - доктор по социална медицина и организация на  здравеопазването и фармацията във  Факултета по обществено здраве -МУ- София.  През 2015г. с  решение на Академичния съвет на Медицинския университет  гр. София, на д-р Тодор Черкезов, д.м. е присъдено научното звание доцент  .

Доц. д-р Тодор Черкезов,дм  е  член на Съюза на учените в България.

Има над 50 съобщения  и  публикации в наши и чуждестранни   научни издания и издадени  три  книги: „Бит, традиции и здраве на населението от Източните Родопи” , „Пътят към юбилея” и „Регионални здравни приоритети”.

За първи път в страната въвежда система за управление на качество ISO в областна болница и получава международен сертификат за дейността.

Участва в разработването и реализирането на проекти по оперативните програми на ЕС и трансграничното сътрудничество.

Доц. д-р Черкезов присъства активно в обществения живот  на област Кърджали и община Кърджали. Председател  е на Областния съвет на БЧК, секретар на Обществената коалиция за здраве, бил е общински съветник -1992-2002г.  Носител е  на почетното звание”Мултикултурният човек” за доказана етническа, културна и религиозна толерантност.

Той е сред учредителите на Националното сдружение на областните болници в България и председател на Контролния съвет.

Член е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт. Носител на най-високото отличие на сдружението – здравен политик,мениджър -2012г.

Доц. д-р Черкезов,дм  участва в различни международни прояви и конгреси.Член е на Борда  на Югоизточноевропейския медицински форум .Отличен е със    специалната  награда - "За забележителен принос в развитието на ЮЕМФ"- 2014г.

 

ПРОФ. Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ

(НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 2002-2016Г.)

 1. Черкезов, Т., Здравеопазване и национална сигурност, Сборник „Синергетична парадигма на националната сигурност”, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2002г., стр.209 - 218
 2. Черкезов, Т., Развитие на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД гр.Кърджали в условия на реформа- анализ на натрупания опит през периода 2001-2005 год., сп. „Здравен мениджмънт” 2006г., том 6, №2, стр.41- 45
 3. Черкезов, Т., Опит за разрешаване на конфликтологичните проблеми в областно лечебно заведение, Сборник „Конфликтология и съвременност” бр.1, 2006г., София, стр.167-169
 4. Черкезов, Т., Приложение на етичните принципи в областна болница – регион Кърджали, Сборник „Етика в българското здравеопазване”, София, 2007г., стр.281- 284
 5. Д.Шопов, Б.Торньова и Т.Черкезов, Проучване удовлетвореността на пациентите от качеството на медицинското обслужване, сп. „Медицински преглед” - Медицински мениджмънт и здравна политика 40, 2009, №1,стр. 3-13
 6. Черкезов, Т., Нерешени стратегически дилеми в здравеопазването, пораждащи конфликти, Сборник „Конфликтология и съвременност”, бр.1(3), 2008г., София, стр. 125 – 130
 7. Черкезов, Т., С.Чауш, Анкетно проучване сред пациенти за приложение на етичните принципи в медицината в работата на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД, гр.Кърджали, Сборник „Науката в условията на глобализация”, издание на СУБ - клон Кърджали, научни трудове, том ІІІ, част І, 2008г., Кърджали, стр. 248 - 253
 8. Бианка Торньова, Тодор Черкезов, Мотивация за учебна дейност на студентите от специалност „Управление на здравните грижи” в условията на продължаващото образование, сп. „Управление и образование”, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2009г., кн.3, том.5 стр. 100 -104
 9. Bianka Tornyova, Todor Cherkezov, Health and health behavior in the contex of specific cultural and religious traditions, 5 th Balkan congress on the historyðics of medicine abstract and proceedings book,   ISBN: 978-975-420-871-9, 11-15 october 2011, стр. 325 - 330
 10.  Bianka Tornyova, Todor Cherkezov, Selma Chaush, Behavior styles in conflicts in health care organizations, Public health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross – border Collaboration in Times of financial Crisis, ISBN: 978 -960- 02- 2630- 0, Papazissispublishers, Athens, 2011, стр. 645 – 653
 11.  Черкезов, Т., Д.Калайджиев, Динамика на стойността на оловни аерозоли в атмосферния въздух на град Кърджали през 2001-2011г. -  екологични и медицински аспекти, Първи национален конгрес по превантивна медицина,3-4 октомври 2011г., Кърджали, сп. „Превантивна медицина”, стр.34-35, 2011г.
 12.  Черкезов, Т., Движение на пациентите в болницата като управленски процес, юбилейна научна конференция „Областна болница – регионален модел за качествено лечение и модерно управление” – 25-26 октомври 2012г., Кърджали, Сборник доклади 2013г., стр.293-300
 13.  Бианка Торньова, Тодор Черкезов, Проучване удовлетвореността на болнични мениджъри от педагогически курс за обучение на студенти и специализанти в системата на здравеопазването, Юбилейна научна конференция „Областна болница – регионален модел за качествено лечение и модерно управление” – 25-26 октомври 2012г., Кърджали, Сборник доклади 2013г., стр. 167-173
 14.  Черкезов, Т., Удовлетвореност на пациентите от болнично лечение    /социологическо  проучване/, сп. „Медицински меридиани”, бр.3, 2013г.,  стр. 8-14
 15.  Черкезов, Т., Б.Борисова, Регионалните здравни приоритети – специфично отражение на националната здравна политика,  сп. „Медицински меридиани”, бр.3, 2013г., стр. 34-39
 16.  Черкезов, Т., Ключови механизми за подобряване на качеството в здравеопазването, сп. „Медицински мениджмънт и здравна политика”, МУ - гр. София, година XLІV, бр.2, 2013г., стр. 48-60
 17.  Черкезов, Т., Анкетно проучване за сексуалната култура сред подрастващите, сп. „Здравна политика и мениджмънт”, 2013г., №1, стр. 3-5
 18. Черкезов, Т., Трите ключа на промяната /Трите К/, Кръгла маса, МУ - София - ФОЗ, 10.04.2013 г., Българско списание за Обществено здраве Официално издание на Националния център по Обществено здраве и анализи, 2014 г.,том 6, кн.1
 19.  Б. Торньова, Т.Черкезов, Обучение на медицинските специалисти от болниците на Комотини и Кърджали по проект за трансгранично  сътрудничество, сп. Health.bg  за здравна политика и медицина, бр.7/2013г., стр.57
 20.  Черкезов, Т., Справедливост и ефективност на болничното финансиране, ІV международен конгрес на югоизточноевропейския медицински форум /ЮЕМФ/, 11-15.09.2013 г., Порторож, Словения, Сборник доклади,  стр.105
 21.  Черкезов, Т., Етични проблеми в медицинското обслужване при пациенти в напреднала възраст, Девета национална конференция по етика с международно участие, София, 25-26 октомври, 2013г., Европейските етични стандарти и българската медицина, Сборник статии, София, 2014г., стр.440 - 444
 22.  Черкезов, Т., Влияние на възрастта върху хоспитализираната заболеваемост, Пета национална конференция по превантивна медицина 13-15.ХІ.2013г., Сливен , сп. Превантивна медицина, III ,2014, 1/6/
 23.  Черкезов, Т., Стареене  и кожа , сп. Health.bg  за здравна политика и медицина, бр.9 / 2013г. ,стр.30-32
 24. Черкезов, Т., Мениджърът лидер – възможна реалност или реална   невъзможност,сп. Health.bg  за здравна политика и медицина,  бр.2/2014г.,стр.52-53

25. Черкезов, Т., Ив.Робов,   Влияние на социално-икономическите фактори върху   регионалните  демографски характеристики,  Форум  26-27 февруари 2014г. „Демографската ситуация и развитието на България”на  ИИНЧ при БАН,  Сборник доклади ,  стр.427 -437

26. Б. Борисова, Т.Черкезов, В.Борисов,  Нарастваща  роля на  мотивационната култура в здравния мениджмънт, Пети международен  медицински  конгрес – Охрид 10-14.ІХ.2014г.

27. Черкезов, Т., Б.Торньова, Оценка на мениджмънта и лидерството в    управлението на  МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” - АД гр. Кърджали, 2-3.Х.2014, СУБ –Кърджали , Научни трудове, том V стр. 274-282

28.Ж. Чакърова- Шукерска ,  Т. Черкезов, 100 години от основаването на първото дружество на Червения кръст в Кърджали – история и съвременност ,  2-3.Х.2014, СУБ –Кърджали , Научни трудове, том Vстр. 342-349

29. Черкезов, Т., Болницата като система и влиянието и върху ръководството и лидерството, Известия на  СУ –Сливен, том28, кн.1, 2014г., ст. 32-36

30.Черкезов, Т., Справедливост и ефективност на болничното финансиране,  списание " Здравна политика и мениджмънт" бр.2 /2015 стр.133-137

31. Т.Черкезов, Болничното здравеопазване в България –необходимост от структурни промени , сп. Health.bg  за здравна политика и медицина, бр.1/2015г.,стр.55-60

32 . Т.Черкезов, Профил на пациента в МБАЛ „ Д-р Ат. Дафовски” АД    гр.Кърджали ,  Българско списание за Обществено здраве Официално издание на Националния център по Обществено здраве и анализи, 2015 г.,том 7, кн.1

33.  Черкезов, Т., Инвестиционни проекти  в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали и приносът им за подобряване на общественото здраве –  списание " Медицински меридиани"  бр.1,2015г.,стр.22-26

34. Tzvetelina Mihailova, Svetoslav Garov, Desislava Todorova, Todor Cherkezov, Impact of psychological stability on managers’activities, Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers) 2016, vol.22, issue 4, page 1360-1363,  ISSN: 1312-773X

35. Raykova,E., M.Semerdjieva, G.Yordanov, T.Cherkezov, Dysfunctional effects of conflict in a healthcare organization, сп.Follia medica, бр.2, 2015г.,стр. 133-137

36. Черкезов, Т., Условия за развитие на здравен туризъм в област Кърджали, издание на СУБ, 2015г.

37. Кехайов, А., Т.Черкезов, Дискриминационни явления в медицинската практика, сп. Българско списание за обществено здраве, том 8, кн.1 , 2016г.

38. Черкезов, Т., Нарастваща необходимост от хосписи за възрастни пациенти в зависимо състояние, сп. Медицински меридиани, бр.1, 2016г., стр 36-41

39. Черкезов.Т, Разпространение, социално значение и борба с туберкулозата в регион Кърджали – 1912-2012г., сп.Асклепий, кн. №1 и №2, 2016г., стр.380-387

40.  Черкезов, Т., Светци лечители в църковната живопис на Средните Родопи, сборник Мултикултурният човек, том 2, стр. 143-163

41. Кехайов, А., Т.Черкезов , Нарастващата роля на Факултета по обществено здраве – МУ, София във формирането на нова генерация здравни политици, мениджъри и експерти в здравеопазването, изд. на Югоизточ ноевропейския медицински форум, Батуми ,2016      

                       ИЗДАДЕНИ КНИГИ

          Като автор:

 1. Бит, традиции и здраве на населението от Източните Родопи - 2011 г.
 2. Регионални здравни приоритети - 2013 г.

Като съавтор:

 1. Ръководство за специалиста по здравни грижи в МБАЛ „Д-р Атанас  Дафовски” АД  гр. Кърджали - 2011г.

Като съставител:

 1. Пътят към юбилея - 2012г.
 2. Хуманизъм, дълг, призвание – 100 години БЧК – Кърджали“ -2015г.

Опит

6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53
35936168383
Работи с осигурител
проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2018
БОЛНИЧНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ
В НОВИТЕ ПРОЕКЦИИ НА  
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
БОЛНИЧНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ В НОВИТЕ ПРОЕКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Управлението на съвременната болница е сериозно предизвикателство, сложен, труден и често недооц...

проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2018
Компетентна и откровена визия за предизвикателствата на болничния мениджмънт
default image
Компетентна и откровена визия за предизвикателствата на болничния мениджмънт

  В книгата авторът прави задълбочен системен ситуа­ционен анализ на управленска­та проблематика...

Публикации

БОЛНИЧНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ
В НОВИТЕ ПРОЕКЦИИ НА  
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Публикация
БОЛНИЧНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ В НОВИТЕ ПРОЕКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Компетентна и откровена визия за предизвикателствата на болничния мениджмънт
Публикация
Компетентна и откровена визия за предизвикателствата на болничния мениджмънт
проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
 АНТИДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
АНТИДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В статията се разглеждат морално-етичните и правни измерения на антидискриминационната политика ...

проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
ЗАСИЛВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО -
     ОТ ПЪРВИЧНАТА ДО СПЕШНАТА ПОМОЩ
ЗАСИЛВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОТ ПЪРВИЧНАТА ДО СПЕШНАТА ПОМОЩ

Проектът MediciNet II е продължение на успешно реализиран проект в периода 2012-2014 г., озаглаве...

проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ - НОВА ПЕРСПЕКТИВА В УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО
ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ - НОВА ПЕРСПЕКТИВА В УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

Същност, роля и обхват на вътрешния одит в болничните лечебни заведения   СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ПРАВН...

проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СОЦИАЛНО  ЗНАЧЕНИЕ	 И БОРБА С  ТУБЕРКУЛОЗАТА В РЕГИОН КЪРДЖАЛИ-1912-2012 г.
default image
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА В РЕГИОН КЪРДЖАЛИ-1912-2012 г.

Резюме:                    Присъединяването на Кърджалийски регион към пределите на България след...

проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
           УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
           УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

           Според Световната здравна организация”Здравето е състояние на комплексно физическо,пси...

проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
МЯСТО И РОЛЯ НА ХОСПИСИТЕ В ОБГРИЖВАНЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ    
                  В ЗАВИСИМО СЪСТОЯНИЕ
МЯСТО И РОЛЯ НА ХОСПИСИТЕ В ОБГРИЖВАНЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ ...

  Резюме: Здравно-демографският анализ на ситуацията в нашата страна в годините на прехода показ...

проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
    ДИСКРИМИНАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
ДИСКРИМИНАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

          Резюме:                      Присъединяването на България към ЕС е процес на адаптиран...

проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
ОЦЕНКА НА МЕНИДЖМЪНТА И ЛИДЕРСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА
МБАЛ”Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ” - АД ГР.КЪРДЖАЛИ
default image
ОЦЕНКА НА МЕНИДЖМЪНТА И ЛИДЕРСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ”Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ” - АД ГР.КЪРДЖАЛИ

      В съвременното развитие на болницата, от една страна като здравна институция, от друга като...

проф. Тодор Черкезов, дм създаде публикация
2017
СТАРЕЕНЕ И КОЖА
СТАРЕЕНЕ И КОЖА

Стареенето е продължителен, динамичен и естествен биологичен процес в неизбежния и еднопосочен пъ...