За мен

Д-р Николай Яръмов е професор към Клиниката по хирургия на Медицинския институт на МВР.

През 1977 г. завършва медицина в Медицинския университет в София. Има три специалности - по хирургия, онкология и спешна медицина.

За периода 1977 - 1981 г. работи като ординатор хирург в Окръжна болница гр. Силистра.

От 1982 г. след конкурс е избран за асистент в Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести /I хирургия/ при Университетска болница „Александровска” на Медицинска академия.

През 1984 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Оперативна корекция на дуоденостазата при перфориралите дуоденални язви”.

През 1990 г. се хабилитира в Катедрата по спешна хирургия към Института по хирургия на база УБ „Царица Йоанна” към Медицинска академия, София.

През 1997 г. защитава докторска дисертация на тема „Усложнен колоректален рак - диагностика и лечение”.

През 2001 г. бива избран за професор по хирургия към Клиниката по спешна хирургия на Клиничен център по спешна медицина към Медицинския университет, София.

От 1998 г. е ръководител на Катедра - Клиничен център по спешна медицина.

От 2005 г. е Ръководител на Катедрата по хирургия и Началник на Клиниката по хирургия към УМБАЛ „Александровска”, София. 

От 2014 г. е професор в Клиниката по хирургия на МИ на МВР. 

Проф. Н. Яръмов има участие в 10 учебника (в съавторство), 8 ръководства, 4 монографии и над 500 публикации в наши и чуждестранни научни списания, участия в световни и европейски международни конгреси и конференции. Главен редактор е на Учебник по хирургични болести за студенти - медици и специализанти и Главен редактор на учебник по хирургически болести за студенти по дентална медицина.

От 1990 г. е секретар на сп. „Хирургия”, а от 2002 г. е избран за Главен редактор на сп. „Хирургия”. Член е на няколко международни хирургични и научни асоциации - Международен колеж на хирурзите /Чикаго/, Еврохирургия, Европейската асоциация по колопроктология, Световната организация по хепатопанкреатобилиарна хирургия, Международна асоциация на гастро-ентерологичната хирургия, Азиатската асоциация по хепатопанкреатобилиарна хирургия, Европейската асоциация по спешна хирургия и травматология, Световната асоциация на рака на стомаха и Европейската асоциация по онкология.

Специализира в Русия /1980 г./ и Англия /1993 г./.

Републикански консултант по хирургия от 1990 г.

Научните интереси и разработки на проф. Яръмов обхващат двата големи дяла на хирургията - онкохирургията и спешната хирургия . Личните му и признати приноси в областта на онкохирургията са свързани с рака на дебелото черво и рака на стомаха, а в областта на спешната хирургия са свързани с острия хирургичен корем, перитонита и острата хеморагия от гастро-интестиналния тракт. Проф. Яръмов е един от водещите наши специалисти по колопроктологична и гастроентерологична хирургия като многобройните му научни разработки в тези области са намерили място в много наши и чужди научни списания. Многобройните цитации на автора в страната и чужбина, доказват значимостта на неговите научни достижения.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
35929821503
Работи с осигурител