За мен

Главен асистент в Клиниката по Хематология на УМБАЛ"Света Марина"

Д-р Илина Мичева е родена 1968г. в град Исперих. През 1987г. завършва Варненската Първа езикова Гимназия с преподаване на английски език. Завършва медицина във Варна през 1993г. През 1998г придобива специалност по вътрешни болести, а през 2006г. - по клинична хематология. От 1999 до 2000г. работи като сътрудник и аспирант в Клиника по Хематология, Медицински Университет, Патра, Гърция където участва в различни проекти. През 2005г. защитава дисертация на тема "Ролята на дендритните клетки в хемопоетичните нарушения при пациенти с миелодиспластичен синдром". От 2006г. работи в Клиниката по Хематология на УМБАЛ"Света Марина" като главен асистент. Основните научни интереси на Д-р Мичева са в областта на миелодиспластичните синдроми, острата левквмия, стволовите клетки.

Има публикации в няколко чужди и наши списания и редица участия в международни научни форуми в различни области на хематологията.

Члена на Българското Хематологично Дружество, Европейската хематологична асосиация, Гръцка Асоциация по Флоуцитометрия.