За мен

Специалист по епидемиология на инфекциозните болести

Висш медицински институт - Плевен (1995)

 • Специалност - Епидемиология на инфекциозните болести (2005)
 • Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт (2007)
 • Докторантура във МУ-Плевен (2009-2010), докторска дисертация на тема: тема „Проучване върху ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит” (2010)
 • Доктор (2011)

Академични позиции:

 • Асистент в Сектор Епидемиология, паразитология и тропическа медицина (2001)
 • Старши асистент в Сектор Епидемиология, паразитология и тропическа медицина (2005)
 • Главен асистент в Сектор Епидемиология, паразитология и тропическа медицина (2008)
 • Доцент (2012)

Преподавателска дейност:

 • Лекционни курсове по епидемиология на инфекциозните болести със студентите по медицина V-ти курс към Факултет по медицина - англоезиково обучение и българоезиково обучение. Лекционни курсове по епидемиология на инфекциозните болести със студентите III-ти курс от специалност Медицинска сестра и Акушерка към Факултет по здравни грижи.
 • Практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести със студенти по медицина V-ти към Факултет по медицина - българоезиково и англоезиково обучение; със стажант - лекари VI-ти курс към Факултет по медицина; със студенти от специалностите Медицинска сестра и Акушерка към Факултет по здравни грижи; със студенти от специалността Управление на здравни грижи- редовно и задочно обучение към Факултет по обществено здраве; със студенти III-ти курс от специалност Опазване и контрол на общественото здраве
 • Обучение на специализанти по специалностите: Епидемиология, Обща медицина, Медицинска паразитология, Инфекциозни болести
 • Участие с тематични курсове по линия на СДО

Научни интереси:

 • Епидемиология на инфекциозните болести. Ваксинопредотвратими заболявания

Научна продукция: