За мен

Управител на МЦ Екзакта Медика - Плевен, директор на Медицински колеж при МУ-Плевен.

 Висш Медицински институт гр. Плевен, специалност Медицина (1980г.)

 • • Придобита специалност по ”Клинична лаборатория” (1985г.)
  • Защитена научна степен доктор по медицина (1989г.)
  • Курс за проблемно базирано обучение на студенти към МУ - Плевен (2001г)
  • Специализиран курс по ”Патобиохимия на диабета”, съвместен на МУ-Плевен и Брюкселския медицински университет (2002г.)
  • Педагогически курс за обучение на студенти към МУ – Плевен (2006г.)
  • Присъдено научно звание Доцент (2008г.)
 • Професионален опит:• 1980г. – ординатор ІІ-ра поликлиника гр. Плевен
  • 1981г. – асистент в Централна клинична лаборатория на ВМИ – Плевен
  • 1984г. – старши асистент в ЦКЛ на ВМИ – Плевен
  • 1989г. – главен асистент в ЦКЛ на ВМИ – Плевен
  • 2000г. – продължава като главен асистент в МДКЛ на УМБАЛ-Плевен
  • 2008г. – Доцент в МДКЛ на УМБАЛ-Плевен.
  • Настояща месторабота – Директор на Медицински колеж при МУ-Плевен, Доцент в Медико-диагностична клинична лаборатория при УМБАЛ – ЕАД ”Г. Странски”, гр. Плевен, Управител на МЦ ”Екзакта медика” АД, гр. Плевен.

  Научна и преподавателска дейност:
  • От 1981г. до настоящия момент – участие в цялостната учебна работа по клинична лаборатория: изготвяне на тематични програми за упражнения със студенти по меницина, водене на занятия със студенти по медицина, участие в изпити и форми на текущ контрол;
  • От 1986г. – провеждане на лекционен курс по Клинична лаборатория в Медицински колеж към МУ-Плевен;
  • От 1989г. занятия със специализиращи лекари по Клинична лаборатория и провеждане на колоквиуми;
  • От 1990г. – тематични занятия по клинична лаборатория със стажантски групи.
  • Участие в конгреси и конференции у нас и в чужбина.


  Научни интереси:
  • Клинична химия – методични и клинични проучвания в областта на клиничната химия, качествен контрол и интерпретация на лабораторните резултати;
  • Съвместни изследвания и разработки с клинични звена: кардиология, нефрология, педиатрия и др.
  • Познания и опит в работата с различни анализатори в клиничната лаборатория – селективни биохимични анализатори, йон-селективни анализатори, глюкоаналайзер, имунологични анализатори, хематологични броячи.

  Езикова квалификация:• Английски език – писмено и говоримо
  • Руски език – писмено и говоримо

  Опит

  5800, Плевен, България, ул. Тодор Каблешков 35
  35964885555
  Платен прием
  Работи с осигурител

  Специалности

  Клинична лаборатория

  Поканете ваши колеги в CredoWeb

  Поканете ваши колеги в CredoWeb