За мен

Завършила съм Здравен мениджмънт в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна. Притежавам над 7 години опит в здравеопазването и желанието ми е да продължавам да се развивам в тази сфера.

Трудов стаж • Дати (от-до) Август 2014 – до сега • Име и адрес на работодателя

Спа център Виктория

• Вид на дейността или сферата на работа Терапевтични услуги и Спа • Заемана длъжност Мениджър продажби

• Основни дейности и отговорности Контролира и подпомага осъществяването на директни продажби на стоки на клиенти; Съдейства при решаване на рекламации на стоките; Наблюдава и се стреми към запазване клиентите на фирмата; Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността му; Контролира и подпомага екипа си при консултацията и информационното обслужване на клиенти на фирмата, включително за дейността, асортимента, условията и процедурите за предоставяне на услугите; Контролира и подпомага популяризирането и демонстрацията на нови стоки и услуги пред клиента. • Дати (от-до) Октомври 2011 – Ноември 2013 • Име и адрес на работодателя

Клиника за естетична медицина и дерматология Дерма Вита ЕООД

• Вид на дейността или сферата на работа Здравеопазване • Заемана длъжност Мениджър

• Основни дейности и отговорности Взаимоотношения и кореспонденция с външни институции във връзка с дейността на клиниката;Координиране на клинични проучвания и съпровождащата ги документация; Контролиране качеството на предлаганите стоки и услуги; Проучване на рекламациите и взимане на съответните мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения;Анализиране, планиране и отчитане на приходите и разходите на фирмата; Утвърждаване графиците за работа на персонала в клиниката и провеждане на оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа; Контролиране дейността на служителите на фирмата; Координиране и организация на обучения за повишаване квалификацията на персонала и др. • Дати (от-до) Октомври 2006 – Октомври 2011 • Име и адрес на работодателя

АМЦСМП Очна клиника “Света Петка” АД

• Вид на дейността или сферата на работа Здравеопазване • Заемана длъжност Медицински административен сътрудник • Основни дейности и отговорности Проследяване промените в нормативната уредба: Закон за медицинските изделия, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения и др. и предприемане на съответните действия. Координиране издаването на медицинска документация; Обработка, подаване и съхраняване на документи във връзка с дейността; Взаимоотношения и кореспонденция с външни институции; Набор и подбор на персонала; Изготвяне на работни графици; Работа със счетоводни документи; Работа в тясно сътрудничество с ръководството на фирмата и др. Образование и обучение • Дати (от-до) 2010 - 2011 • Име и вид на обучаващата или образователната организация

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна

• Основни предмети/застъпени професионални умения Лекарствена политика; Стратегическо управление и контролинг; Икономика, организация и финансиране на ЛЗ; Ергономия и организация на труда; Методика на научно – изследователската работа; Управление на промяната и риск мениджмънт; Мениджмънт на конфликтите и др. • Наименование на придобитата квалификация Здравен мениджмънт

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистър • Дати (от-до) 2005 - 2010 • Име и вид на обучаващата или образователната организация

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна

• Основни предмети/застъпени професионални умения Маркетинг; Бизнес планиране; Икономика на здравеопазването; Бизнес комуникации; Организационно поведение; Обществено здравеопазване; Информационни технологии и др. • Наименование на придобитата квалификация Здравен мениджмънт

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Бакалавър