За мен

Началник отдел “Храни и хранене” към Националния център по общественото здраве и анализи, Национален консултант по хранене и диететика към Министерството на здравеопазване, представител на България в Световна здравна организация по хранене и хранителна политика

Проф. д-р Веселка Дулева, дм е завършила медицина в Медицинска академия, гр. София, защитила е дисертация по клинична витаминология и диетотерапия при пациенти с хипертонична болест и затлъстяване в Институт по хранене, АМН гр. Москва. От 1994 год. е с придобита медицинска специалност „Хранене и диететика“ към Медицински университет, София. 

След двугодишно обучение в Мичиганския щатски университет, САЩ от 2006 год. е международно сертифициран експерт по “Международно законодателство за храни”. Проф. Дулева е началник отдел “Храни и хранене” към Националния център по общественото здраве и анализи, Национален консултант по Хранене и диететика към МЗ и представител е на България в Световна здравна организация по Хранене и хранителна политика. Специализирала е в редица водещи институции и университети в света - САЩ, Стокхолм, Световна здравна организация, Москва и др.

Като експерт проф. Дулева активно участва в разработването на националната хранителна политика и нормативна база, свързана с храните и храненето на населението в България. Член е на работната група разработила и реализирала Националния план за действие “Храни и хранене” 2005-2010 год., участва в разработването на Национална програма за превенция на хроничните незеразни болести 2014-2020 год. Проф. Дулева е член на редица работни групи към Европейската комисия – по етикетиране на храни, по хранителни и здравни претенции, по нови храни и нови хранителни субстанции и др.

Проф. Дулева има богат изследователски и преподавателски опит. Участва в над 25 научни проекта, от които 10 международни по проблеми на храненето в различни възрастови и рискови групи от населението, вкл. при кърмачета и малки деца и в областта на безопасността на храните. Има над 100 научни публикации и над 150 участия в научни форуми у нас и в чужбина, лектор и ръководител е на курсове за след дипломно обучение на лекари както и на Основния курс по медицинската специалност “Хранене и диететика”.

Проф. Дулева е член на редакционната колегия на „Българско списание за обществено здраве“ и сп. „Хранително-вкусова промишленост”. Член е на Българското научното дружество по хранене и диететика, на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (БАСОРД), на Международната асоциация по затлъстяване (IASO). 

Опит

1000, София, България, ул. Акад. Иван Гешов 15
35928056246
Работи с осигурител

Образование

Хранене и диететика

Специалности

Хранене и диететика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb