За мен

Д-р Мариела Бъчварова завършва висше образование в Медицински Университет гр. Варна, през 2004 година. Специализацията си по Ендокринология и болест на обмяната придобива през 2012 г. От 2007 г. до 2012 г. работи в Клиника по пропедевтика на вътрешните болести - ІІ - ро вътршно отделение, УМБАЛ "Св. Марина" , гр. Варна. От 2012 г. Д-р Бъчварова е лекар в Клиниката по Ендокринология и Болест на обмяната, УМБАЛ "Св. Марина", гр. Варна, а от Февруари 2013 г. е асистент в същата тази клиника.

Д-р М. Бъчварова има публикации в български и чуждестранни списания на теми, като "Хипертиреоидизъм и сърдечно - съдова система. Ендокринология", "Пулмонална хипертония при болести на щитовидната жлеза" и др., както и взима дейно участие в подготовката на научни презентации на тема: "Аналози на щитовидните хормони - нови възможности за лечение на дислипидемията", Тиреотоксикоза и съедечна недостатъчност, "B - flowtwinkling - нов метод за диагноза на папиларен карценом", "Пулс - доплер в диагнозата на хипертиреодизма", "Амиодарон и щитовидна жлеза", "Инсулиново лечение на захарен диабет", "Захарен диабет - новости в лечението".

Опит

9000, Варна, България, ул. Илинден 1, ет. 3, кб. 305