За мен

Д-р Любомир Червенков, дм е асистент в катедра образна диагностика, МУ - Пловдив, рентгенолог в комплекс по транслационна невронаука (КТН) към МУ - Пловдив и в отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Свети Георги” - Пловдив.
 

Завършва медицина през 2012 г. в Медицински университет - Пловдив.

Лекар в УМБАЛ „Свети Георги” - Пловдив, отделение по образна диагностика от 2013 г.

През 2017 получава образователна и научна степен "Доктор по медицина"

Асистент (български и английски език) в катедра по образна диагностика, Медицински университет - Пловдив от 2014 г.

Рентгенолог в комплекс за транслационни невронауки към МУ - Пловдив от 2015 г.

 

Притежава следните сертификати:

  • Сертификат от обучителен семинар на тема "Електронното обучение във фокус: история, практическо приложение, бъдеще"
  • Сертификат за преминат курс по абдоминална образна диагностика от Европейската Асоциация по Радиология
  • Сертификат за завършен курс по магнитно - резонансна томография
  • Сертификат за завършен курс по компютърна томография
  • Сертификат за завършен курс по абдоминална ултразвукова диагностика
  • Сертификат за завършен курс по мамографска и ултразвукова диагностика на млечна жлеза
  • Сертификат за завършен курс по ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза
  • Удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, квалификационно ниво 4
  • Сертификат за преминато обучение по английски език - нива А2, В1, В2 съгласно общата европейска рамка
  • Сертификат за участие в "Дни на медицинската наука" в МУ - Пловдив