За мен

Ректор на Медицински университет "проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Роден е на 10 март 1960г. в гр. Варна. В родния му град минава целият период на професионално израстване. Той участва активно в развитието на медицинската наука, съдейства за популяризирането и разпространението ѝ в страната и чужбина.

През 1978г. завършва V-та Езикова Гимназия с изучаване на английски език. Завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна през 1986г. Има придобита магистърска степен по „Стопанско управление“ (2005г.).

Придобива специалност по Обща хирургия (1993г), а впоследствие и по Онкология (2005г). В Берн, Швейцария (2004г) специализира „Висцерална хирургия“, през 2007г. в Дъблин, Ирландия - Лапароскопска колоректална хирургия. Владее английски и руски език.

Научни звания, административни длъжности

След завършване на висшето си образование по Медицина работи като лекар в Работническа болница – гр. Девня в периода 1987г. – 1990г.От 1990г. последователно е аспирант, а след това асистент, старши и главен асистент и завеждащ сектор към Катедрата по обща и оперативна хирургия към МУ–Варна. През 2003г. е хабилитиран като „Доцент“ към Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-Варна. През 2005г. е избран за ръководител на катедрата. През 2009г. е хабилитиран като „Професор“ към Катедрата по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение.

От 2001г. до 2010г. е Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Варна, а след това председател на Борда на директорите. През 2012г. е избран за ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Член е на Специализиран научен съвет по хирургични болести към Висша атестационна комисия (от 2005г.), на факултетния съвет на Факултет по Медицина. Член е и на Академичния съвет на МУ-Варна, а след избирането му за ректор е негов председател.

Научни степени

Придобива научните степени „Доктор“ и „Доктор на медицинските науки“, като последователно защитава дисертационните трудове „Диагностика и хирургично лечение на ректалния карцином“ (1998г.) и „Нови насоки в диагностиката и лечението на колоректалния карцином“ (2008г.).

Опит

9000, Варна, България, Варна
35952650057
Ректор на Медицински Университет "проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и преподавател към Катедра обща и оперативна хирургия
Работи с осигурител
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb