За мен

Д-р Диана Цакова, завеждащ Неврологичен кабинет на Военномедицинска Академия -София, специалност Нервни болести, сертификати за Клинична EМГ и Евокирани потенциали. Активен член на European Academy of Neurology (EAN), Българско дружество по Неврология, Асоциация по клинична ЕМГ и Евокирани потенциали.
 

 

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ :

Master class: Vestibular- Evoked Miogenic Potentials (VEMP), VHIT-Test, ,,Schwindel - Fortschritte in der Differentialdiagnostik und evidenzbasierten Therapie" HENNIG-Vertigo-Symposium 13- 15 September 2018, Halle an der - Saale, Germany.

Практически курсове в рамките на Ist Congress of the European Academy of Neurology, Berlin, 2015 при следните преподаватели:

1. Hands-on Course - Clinical Neurophysiology I - Nerve conduction studies (motor and sensory) - Reinhard Dengler (GERMANY); The study of the reflexes in clinical practice - Josep Valls-Sole (SPAIN).

2. Hands-on Course - Clinical Neurophysiology II - Electromyography - conventional - Christian Krarup (DENMARK); Electromyography – single fibre - Sanjeev Nandedkar (UNITED STATES).

2014 - индивидуално обучение по ВСД “ Клинична невропсихология “, рък. доц. М. Райчева, катедра Неврология, МУ-София.

2014 - курс „ Когнитивни нарушения “, Катедра Неврология, МУ - София, ръководител акад. Л. Трайков, д. м. н.

2013 - QUINTILES: Certificate of Completion - Introduction to the Clinical Drug Development process: ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites.

2013 - курс „ Множествена склероза - съвременни критерии за диагноза и лечение “, ВМА -София, ръководител проф. д-р К. Генов, д.м.н.

2011 - курс „Теоретични основи на невросонологията “, ВМА -София, рък. проф. д-р Е. Титянова, д. м. н.

2011 - ВСД - Свидетелство за професионална квалификация серия ПК № 2700/ 11.11.2011  „ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ ”.

2010, 2011 - индивидуално обучение по Евокирани потенциали в МУ-София, ръководител д-р Ал. Шмаров, д. м.

2010 - курс “ Когнитивни нарушения “, Катедра Неврология, МУ-София, ръководител акад. Л. Трайков, д. м. н.

2009 - инд. обучение по Евокирани потенциали, МУ-София, ръководител д-р Ал. Шмаров, д.м.

2007 – ВСД - Свидетелство за професионална квалификация серия ПК № 703/ 26.04.2007  „ КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ ”

2006 - инд. обучение по Клинична електромиография МБАЛ „ Царица Йоанна ”, ръководител доц. С. Новачкова, д.м.

2005 - инд. обучение по Евокирани потенциали в МУ-София, УМБАЛ „ Александровска ” ръководител д-р Ал. Шмаров, д.м.

2004 – курс “ Клинична електрофизиология ” (ЕМГ, ЕЕГ и ЕП) в МБАЛ „Царица Йоанна”, рък. проф. Б. Ишпекова, доц. С. Новачкова.

2003 – инд. обучение по ЕМГ, МБАЛ „Царица Йоанна”, ръководител доц. С. Новачкова, д.м.

2001, 2002 - индивидуално обучение по Невроофталмология, Катедра по Неврология, МУ-София, ръководител проф. С.Чернинкова, д.м.н.

1999 - Придобита специалност Нервни болести

1991 - Медицинска Академия - София , магистър-лекар.

 

 

НАУЧНА АКТИВНОСТ И ПУБЛИКАЦИИ:

 

1.) D. Tsakova, L.D.Traykov, K. Genov, N. Mirochnik, D. Kolev: Changes of brainstem auditory evoked potentials as diagnostic and prognostic neurophysiological markers in CT/MRI negative mild traumatic brain injury, European Journal of Neurology, Volume 26, Supplement 1, June 2019, p.960, POD224, Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Neurology, Oslo, Norway. (презентиращ автор)

 

 

2.) D. Kolev, D. Tsakova: Use of swLORETA qEEG in neuromarketing during the decisionmaking Process, European Journal of Neurology, Volume 26, Supplement 1, June 2019, p.786, EPO3074, Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Neurology, Oslo, Norway. (презентиращ автор)

 

 

3.) F. Tsakov, M. Gesheva, A. Lukova, D. Tsakova: Carbon monoxide poisoning-induced disturbances of consciousness – dinamic tracking, risk factors and predictors for developing delayed neuropsychological sequelae, European Journal of Neurology, Volume 26, Supplement 1, June 2019, p. 960, POD223, Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Neurology, Oslo, Norway. (презентиращ автор)

 

4.) Д. Цакова, Л. Трайков, К. Генов: Мозъчно-своловите слухови евокирани потенциали като диагностичен и прогностичен  неврофизиологичен маркер за стволово засягане при пациенти с лека черепно-мозъчна травма, XVIII Национален конгрес по Неврология, 16-19 май 2019 г., постер 504, сп. Българска неврология, том 20, допълнение 7, стр. 60, 2019.  (презентиращ автор)

 

 

5.) Diana Tsakova, Krasimir Genov, Todor Shamov, Luchezar Traykov: Concussion: Changes of Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP) as Diagnostic and Prognostic Neurophysiological Markers of the Pathological Process, European Journal of Neurology, Volume 25, Supplement 2, June 2018, POD 123, Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology, Lisbon, Portugal, 2018. (презентиращ автор)

 

 

6.) Д. Цакова, К. Генов, Т. Шамов, Л.Трайков: Мозъчно сътресение – обективизиране на невронална дисфункция с мозъчно-стволови слухови евокирани потенциали при нормална находка от КТ и МРТ. XVII Национален конгрес по Неврология, 17-20 май 2018 г., постер 506, сп. Българска неврология, том 19, допълнение 2, стр. 69, 2018. (презентиращ автор)

 

7.) Диана Цакова: „Световъртежът като интердисциплинарен проблем“, статия в

сп. МЕДИНФО, брой 05, 2018 г.

 

 

8.) Д. Цакова, К. Генов: “Световъртеж и нарушения в равновесието – предизвикателства за клинициста в търсене на баланса между традиционните и иновативни методи за диагностика“, статия в сп. МЕДИКАРТ, брой 6/2018.

 

 

9.) Diana Tsakova: Clinical Utility of Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP) as Diagnostic and Prognostic Neurophysiological Markers in Patients with Concussion, J Neurol Disord, Volume 5, Issue 5 (Suppl), ISSN: 2329-6895. 3rd International Conference on Central Nervous System Disorders and Therapeutics, October 02-03, 2017 Vienna, Austria.

 

 

10.) F.Tsakov, M.Gesheva, A.Loukova, P.Vanev, D.Tsakova: Cognitive impairments in patients with severe intoxication with carbon monoxide, European Journal of Neurology, 2017, 24 (Suppl. 1), p.689, POD 111, Abstracts of the 3rd Congress of the European Academy of Neurology,  Amsterdam, The Netherlands, June 24-27, 2017. (презентиращ автор)

 

 

11.) D. Tsakova, K. Genov, A. Shmarov, L. Traykov: Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP) as Diagnostic and Prognostic Neurophysiological Markers in Patients with Brain Concussion, Brain Injury, 2017, vol.31:6-7, 719-1017; Accepted Abstracts from the International Brain Injury Association’s 12th World Congress on Brain Injury, March 29-April 1, 2017, New Orleans, Louisiana. (oral presentation)

 

12.) Д. Цакова, К. Генов: „Мозъчното сътресение може да се обективизира. Неврофизиологията в помощ на експертите“, статия в сп. МЕДИНФО, брой 7, 2017 г.

 

13.) Богданов В, Д. Цакова, Л. Андреева: Електромиографска активност на m. Masseter и на предния m. Temporalis при пациенти с различен вертикален лицев тип, статия в

сп. Ортодонтски преглед, 2017; 19(1):3.

 

 

14.) D. Tsakova, K. Genov, A. Shmarov, L. D. Traykov:

"Diagnosis and monitoring with Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP) in patients with brain concussion" , European Journal of Neurology, Volume 23, Supplement 1, May 2016, p.767, P31261, p.767, Abstracts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology, Copenhagen, Denmark, May 28-31 2016. (презентиращ автор)

 

 

15.) Bogdanov V., Tsakova D., Andreeva L.: Correlation between Facial Growth Type in vertical Direction and electromyographic activity of the masticatory muscles, PP10, р.171, 3rd Congress of Macedonian Orthodontic Society with international Participation, May 12-15, Ohrid, Macedonia,.

 

 

16.) В. Богданов, Д. Цакова, Н. Апостолов, Л. Андреева: Краниофациална морфология: корелативна връзка между електромиографска активност и мускулна сила при различни типове лицев растеж,  XV Национален конгрес по Неврология, 2-5 юни 2016 г., постер 519, сп. Българска неврология, том 17, брой 1, допълнение 1, стр. 121, юни 2016. (презентиращ автор)

 

 

17.) L. Andreeva, V. Bogdanov, D.Tsakova : "Research on the electromyography of m. Masseter and m.Temporalis and the variation of craniofacial morphology", poster session,

8th  International Orthodontic Congress, September 2015, London.

 

 

18.) Д. Цакова, Ал. Шмаров: "Динамика на промените в мозъчно-стволовите слухови евокирани потенциали при пациент с лека черепно-мозъчна травма", Сборник доклади под редакцията на aкад. проф. д-р Ив. Миланов, д.м.н., Трета национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали, 25 - 27 септ. 2015 г., Слънчев бряг. (лектор)

 

 

19.) Д. Цакова, К. Генов, Ал. Шмаров, Л. Трайков: "Мозъчно-стволови слухови евокирани потенциали (МССЕП) като диагностичен метод при пациенти с мозъчно сътресение", XIV Национален конгрес по Неврология, постер 568, Списание Българска неврология, том 16, брой 1, допълнение 1, май 2015, стр. 103-104. (презентиращ автор)

 

 

20.) д-р Ал. Шмаров, д.м., д-р Д. Цакова: "Значимост на мозъчно-стволовите слухови евокирани потенциали при пациенти с туморни, съдови, възпалителни, дегенеративни, травматични и др. неврологични заболявания", Сборник доклади под редакцията на акад. проф. д-р Ив. Миланов, д.м.н., Втора Национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали, 03 - 04 окт. 2014 г., Велинград (лектор)

 

 

Участия като гостуващ лектор на национални форуми:

 

21.) д-р Д. Цакова: „Деменция пугилистика, хронична травмена енцефалопатия и таупатии - нужна ли е промяна в подхода ни към невротравмите“- Академия „Деменции“- Национална среща на тема Новости в диагностиката и лечението, организирана от Българско дружество по деменции, 8-10.11.2019, Хисар.  (лектор)

 

22.) д-р Д. Цакова:  „Когнитивни нарушения при пациенти с черепно-мозъчна травма - ранна диагностика, лечение и превенция на късните усложнения“ - Академия „Деменции“ - Национална среща на тема Новости в диагностиката и лечението, организирана от Българско дружество по деменции, 7-9.06.2019, Правец.  (лектор)

 

23.) д-р Д. Цакова: "Слухови евокирани потенциали в неврологичната практика – рутинно приложение и нови перспективи", Практически семинар по неврофизиология и невросонология, организиран от Neurosoft Europe и Esaote S.p.A,18-20 март, 2016, Конгресен център на к.к. Слънчев ден. (лектор).

 

 
 

 

 

 

Опит

1000, София, България, ул."Св. Г.Софийски" 3, етаж.1, кабинет №19, ет.2, каб. 236
35929225250
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
д-р Диана Цакова създаде публикация
30 яну
12th  World Congress on Brain Injury, March 29 - April 1, 2017, New Orleans, USA.
12th  World Congress on Brain Injury, March 29 - April 1, 2017, New Orleans, USA.

12th  World Congress on Brain Injury, March 29 - April 1, 2017, New Orleans, USA.

д-р Диана Цакова създаде публикация
2015
Сборник доклади под редакцията на чл.кор. проф. Ив. Миланов, д.м.н.

Втора Национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали, 03-04 окт.2014...

Публикации

12th  World Congress on Brain Injury, March 29 - April 1, 2017, New Orleans, USA.
12th  World Congress on Brain Injury, March 29 - Apr...
Публикация
Сборник доклади под редакцията на чл.кор. проф. Ив. ...
Публикация