За мен

Проф. Ковачев завършва медицина през 1998 год. в Медицински университет - Варна и през 2003 година придобива специалност по акушерство и гинекология. До началото на 2016 година работи активно в СБАГАЛ–ЕООД „Проф. Д-р Д. Стаматов“ Варна, а от февруари 2016 год. е Управител на СБАГАЛ-ЕООД-Варна. Проф. Ковачев придобива научнo-образователна степен „Доктор” от ВАК с дисертационен труд на тема „Прогноза, профилактика и лечение на овариалния хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии” през 2011 г. Хабилитиран е за „Доцент“  към катедрата по АГ на Медицински университет - Варна през 2012 г. От 2007 г. проф. Ковачев е магистър по здравен мениджмънт, а от 2016 г. е Ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология към МУ - Варна. През 2016 г. придобива научна степен „Доктор на медицинските науки” с дисертационен труд на тема „Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки”. Автор е на монографичен труд „Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина“, отпечатан през 2017 г. От месец септември 2017 г. Проф. Е. Ковачев е хабилитиран за „Професор“ към Катедрата по АГ на МУ – Варна. През 2004 г. е проведена клинична специализация в Университетска болница “Барзилай”, Израел в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия, а през 2015 г. е реализирана специализация по гинекологична лапароскопия, ИРКАД, Страсбург. Проф. Ковачев е републикански консултант по Акушерство и гинекология за Североизточна България от  2013 г. до момента. От 2015 година е член на държавната комисия за придобиване на специалност по Акушерство и гинекология, както и на работна група към Министерство на здравето за допълнение и изменение на Наредба № 28. Автор е на над 100 научни публикации и участия в национални и международни конгреси в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина. Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, Председател е на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG), Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Европейската асоциация по репродуктивно здраве (ESHRE).

Участва в над 20 национални и международни АГ конгреси и има над 90 научни публикации в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина. Автор е на раздела “Асистирани репродуктивни технологии” от учебника “Избрани глави от гинекологичната практика” – том 3, под редакцията на Й. Попов, издаден през 2008 г.

Председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.
Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, Европейската асоциация по репродуктивно здраве, БЛС, Международната асоциация по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията.

Опит

9000, Варна, България, СБАГАЛ
Платен прием
проф. Емил Ковачев, дмн създаде публикация
2018
Адекватни ли са съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане?
Адекватни ли са съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане?

Преждевременното раждане е един от основните нерешени проблеми на съвременното акушерство. То зае...

проф. Емил Ковачев, дмн създаде публикация
2016
Поликистозен овариален синдром - диагностично - клинични аспекти при АРТ
default image
Поликистозен овариален синдром - диагностично - клинични аспекти при АРТ

Синдромът на поликистозните яйчници (PCOS) е най-честото ендокринно нарушение при жените, като че...

Публикации

Адекватни ли са съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане?
Публикация
Адекватни ли са съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане?
Поликистозен овариален синдром - диагностично - клинични аспекти при АРТ
Публикация
Поликистозен овариален синдром - диагностично - клинични аспекти при АРТ
проф. Емил Ковачев, дмн създаде публикация
2015
Съвременни аспекти в профилактиката на овариалния хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии
default image
Съвременни аспекти в профилактиката на овариалния хиперстимулационен синдром при асистираните реп...

Резюме:Провеждането на безопасна контролирана овариална хиперстимулация на яйчниците (КОХ) е ключ...