За мен

Проф. Ковачев завършва медицина през 1998 год. в Медицински университет - Варна и през 2003 година придобива специалност по акушерство и гинекология. До началото на 2016 година работи активно в СБАГАЛ–ЕООД „Проф. Д-р Д. Стаматов“ Варна, а от февруари 2016 год. е Управител на СБАГАЛ-ЕООД-Варна. Проф. Ковачев придобива научнo-образователна степен „Доктор” от ВАК с дисертационен труд на тема „Прогноза, профилактика и лечение на овариалния хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии” през 2011 г. Хабилитиран е за „Доцент“  към катедрата по АГ на Медицински университет - Варна през 2012 г. От 2007 г. проф. Ковачев е магистър по здравен мениджмънт, а от 2016 г. е Ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология към МУ - Варна. През 2016 г. придобива научна степен „Доктор на медицинските науки” с дисертационен труд на тема „Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки”. Автор е на монографичен труд „Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина“, отпечатан през 2017 г. От месец септември 2017 г. Проф. Е. Ковачев е хабилитиран за „Професор“ към Катедрата по АГ на МУ – Варна. През 2004 г. е проведена клинична специализация в Университетска болница “Барзилай”, Израел в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия, а през 2015 г. е реализирана специализация по гинекологична лапароскопия, ИРКАД, Страсбург. Проф. Ковачев е републикански консултант по Акушерство и гинекология за Североизточна България от  2013 г. до момента. От 2015 година е член на държавната комисия за придобиване на специалност по Акушерство и гинекология, както и на работна група към Министерство на здравето за допълнение и изменение на Наредба № 28. Автор е на над 100 научни публикации и участия в национални и международни конгреси в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина. Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, Председател е на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG), Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Европейската асоциация по репродуктивно здраве (ESHRE).

Участва в над 20 национални и международни АГ конгреси и има над 90 научни публикации в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина. Автор е на раздела “Асистирани репродуктивни технологии” от учебника “Избрани глави от гинекологичната практика” – том 3, под редакцията на Й. Попов, издаден през 2008 г.

Председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.
Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, Европейската асоциация по репродуктивно здраве, БЛС, Международната асоциация по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията.

Опит

9000, Варна, България, СБАГАЛ
Платен прием

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb