За мен

Началник на катедра “Нервни болести и неврохирургия”, Началник на клиника "Неврохирургия"

Завършва магистратура по медицина в гр. Пловдив (1991 г.). Придобива две медицински специалности - „Нервни болести” (1997 г.) и „Неврохирургия” (1999 г.). Работи като Клиничен ординатор по неврохирургия (1995-1999 г.); Лекар-ординатор по неврохирургия (2000-2007 г.); Началник отделение но невроонкология (2007-2009 г.) и Доцент по неврохирургия (от 2009 г.). От 2010 г. е Началник на Катедра „Нервни болести и неврохирургия”, а от 2011 г. е и Началник на Клиника по неврохирургия при ВМА, София.


Придобива образователна и научна степен „Доктор” по неврохирургия през 2007 г. и научно звание „Доцент” по неврохирургия през 2009 г. От 2015 г. заема академична длъжност „Професор” по неврохирургия към Катедра „Нервни болести и неврохирургия на ВМА, София.

Има над 100 публикации в български и чуждестранни научни издания по проблемите на невроонкологията, невротравматологията, съдовите заболявания на нервната система, вродените и придобити дегенеративни заболявания, заболявяния на периферни нерви и невроинфекции. Редица статии са посветени на приложението на високо-технологичните методи в неврохирургията (невронавигация, невроендоскопия, минимално-инвазивна неврохирургия и ендоваскуларни процедури). Автор е на монография „Мозъчни метастази” (2007 г.) и съавтор в монография „Интракраниални аневризми” (2014 г.).

Участва в разработването на две самостоятелни глави, посветени на невротравматизма в учебник по Военна хирургия.

Ръководител е на специализанти по неврохирургия и докторанти. Под негово научно ръководство двама докторанти са защитили успешно дисертации за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Неврохирургия”.

Редовен член е на Академичния съвет при ВМА. От 2010 г. е избран за Заместник-председател на Дружеството по неврохирургия в България. Заместник-председател е и на Българското дружество по невроонкология. Член е на Европейската Асоциация по Невроонкология (EANO), Европейската Асоциация на неврохирургичните дружества (EANS), Американската Асоциация по Неврохирургия (AANS) и участва в асоциирано членство към Световната Федерация на Неврохирургичните Дружества (WFNS). Член е на Изпълнителния комитет на Югоизточно-европейското дружество по неврохирургия (SeENS). Официален рецензент и член е на редакционни колегии на редица научни списания в страната и чужбина („Българска неврохирургия”, „Balkan Military Medical Review” и др.).

Има над 10 цитирания на научните си трудове в реномирани международни неврохирургични издания с висок импакт-фактор. Ежегодно участва в национални и международни научни изяви. Член е на Държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по неврохирургия.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Платен прием
Работи с осигурител