За мен

Студент медицина МУ-Плевен, член на АСМБ-Плевен