За мен

Студент медицина МУ-Плевен, член на АСМБ-Плевен

Образование

2012 - До момента
Студент по медицина
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb